Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Rejonowy w

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Cywilny

(adres Sądu)

Wnioskodawca:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Uczestnicy:

1.

(Imię i nazwisko spadkobiercy)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców spadkobiercy)

(Adres zamieszkania spadkobiercy)

2.

(Imię i nazwisko spadkobiercy)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców spadkobiercy)

(Adres zamieszkania spadkobiercy)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. stwierdzenie nabycia spadku po .................. zmarłym dnia ..........., ostatnio zamieszkałym w ..........

 2. zasądzenie od Uczestnika/ Uczestników* na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych

 3. dopuszczenie dowodów z aktu zgonu, aktów urodzenia i małżeństwa na okoliczność ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych ww. zmarłego

 4. otwarcie i ogłoszenie testamentu po ww. zmarłym*

 5. stwierdzenie nabycia zapisów windykacyjnych po ww. zmarłym, zgodnie z treścią testamentu**

*niepotrzebne wykreślić
**dotyczy sytuacji, gdy zmarły sporządził testament, w przeciwnym przypadku punkt należy wykreślić
***dotyczy sytuacji, gdy w zmarły dokonał w testamencie zapisu windykacyjnego, w przeciwnym przypadku punkt należy wykreślić

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż chcą, aby sprawę rozstrzygnął Sąd.

II

Spadkodawca zmarł.

dowód: 

akt zgonu

III

Spadkobiercami ustawowymi spadkodawcy jest Wnioskodawca i Uczestnicy.

dowód: 

akty urodzenia Wnioskodawcy i Uczestników, a w przypadku kobiet zamężnych akt małżeństwa

IV 

Zmarły sporządził/ nie sporządził*  testamentu. 

Zmarły dokonał/ nie dokonał** zapisu windykacyjnego. 

dowód: 

testament ***

V

W skład spadku wchodzą/ nie  nieruchomości o następujących numerach ksiąg wieczystych:

.....................................  ****


*niepotrzebne wykreślić
**dotyczy sytuacji, gdy w zmarły dokonał w testamencie zapisu windykacyjnego, w przeciwnym przypadku punkt należy wykreślić
***dotyczy sytuacji, gdy zmarły sporządził testament, w przeciwnym przypadku dowód należy wykreślić
****w przypadku, gdy w skład spadku nie wchodzą nieruchomości, dla których prowadzona jest księga wieczysta należy wpisać "brak nieruchomości/ nie dotyczy"


(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników
 2. dowody
 3. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 50 zł
 4. dowód uiszczenia opłaty za wpis w Krajowym Rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł 

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą w nawiasie lub "....." zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości należy podać numery prowadzonych dla nich ksiąg wieczystych, w celu wpisania ostrzeżenia w aktach tych ksiąg.

 3. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu.

 4. Wniosek należy przesłać do Sądu, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

 5. Koniecznie podpisz Wniosek.

 6. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu. Opłatę za wpis w Krajowym rejestrze Spadkowym należy wnieść na konto właściwe dla wydatków, a nie opłat sądowych