Wzór wniosku o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

WZÓR DOKUMENTU

............................, dnia …. r.

Sąd Rejonowy w ...........

Wydział Rodzinny i Nieletnich

adres: ........................................

Wnioskodawca:

Imię i Nazwisko: .............................

zam. …..

PESEL: ..

Uczestnik (drugi rodzic dziecka):

Imię i Nazwisko: .............................

Imiona rodziców: ...................

zam. …..

Małoletni, którego dotyczy postępowanie:

……..

PESEL:....

ur. dnia ....

zam. przy matce/ojcu*
*niepotrzebne skreślić

Wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. wyrażenie na zasadzie art. 38 k. r. i. w zw. z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego, którego dotyczy niniejsze postępowanie.
 2. uwzględnienie wniosków dowodowych powołanych w niniejszym piśmie na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu na zasadzie art. 232 k.p.c.,
 3. zasądzenie od Uczestnika na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie 

 Wnioskodawca jest rodzicem  małoletniego, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Małoletni ten zamieszkuje z Wnioskodawcą , jednak drugi rodzic będący uczestnikiem niniejszego postępowania również posiada władzę rodzicielską. 

dowód nr 1:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (zał. nr 3)

na okoliczność, ze Wnioskodawca i Uczestnik są jego rodzicam

 Wnioskodawca zwrócił się do Uczestnika o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla ich wspólnego  dziecka, jednak Uczestnik odmówił wyrażenia tej zgody. W związku z trym faktem Wnioskodawca musi uzyskać zgodę Sądu zastępującą oświadczenie Uczestnika. Dziecko ma prawo posiadać paszport i wyjechać za granice, chociażby, w celach turystycznych.

Informacja o próbach mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania niniejszego sporu:

 Rodzice dziecka  próbowały dojść do porozumienia jednak to się nie udało.


.....................................................
podpis Wnioskodawcy


Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników,
 2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dow. nr 1).

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli dziecko mieszka z matką należy wykreślić słowo  "ojca".

 3. Wnioskodawca może przytoczyć  także inne dowody i okoliczności  uzasadniające posiadanie przez dziecko paszportu. 

 4. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu.

 5. Wniosek należy przesłać do Sądu Rejonowego, w okręgu, w którym dziecko zamieszkuje. 

 6. Koniecznie podpisz Wniosek.

 7. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.