Wznowienie postępowania administracyjnego

  Postępowanie administracyjnie podobnie jak postępowanie cywilne może zostać w niektórych przypadkach wznowione. Wznowienie postępowanie dotyczy postępowań administracyjnych, które zostały prawomocnie zakończenie. W przeciwnym przypadku istnieje możliwość zaskarżenia takich rozstrzygnięć korzystając ze zwyczajnych środków odwoławczych. Sam fakt, że organ procesowy w sposób błędnie ocenił zgromadzony materiał dowodowy lub zgromadził ten materiał w sposób niewystarczający nie stanowi podstawy wznowienia podobnie jak błędna interpretacja  przez organ przepisów prawa.

  Kodeks postępowania administracyjnego w sposób enumeratywny wylicza przesłanki wznowienia postępowania. Oznacza to, że przedmiotowy katalog jest zamknięty i ma możliwości, aby skutecznie oprzeć skargę kasacyjną o inne zarzuty. Do okoliczności stanowiących podstawę wznowienia postępowania należy, w szczególności sytuacja gdy decyzja została wydana w wyniku popełnienia przestępstwa. Dla przykładu jeżeli pracownik administracji publicznej otrzymał korzyść majątkową w zamian za przygotowanie decyzji uwzględniającej żądanie strony należy jak najszybciej usunąć taką decyzję z obrotu prawnego,. a właściwym trybem w tym przypadku będzie wznowienie postępowania administracyjnego. Podobnie jest w przypadku gdy dowody na podstawie których organ oparł treść swojego rozstrzygnięcia okazały się fałszywe. Dla przykładu organ ustalił, że osoba posiada prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie na podstawie przedłożonej karty ewakuacyjnej. W dalszej kolejności, już po wydaniu prawomocnej decyzji okazała się że ww. dokument został podrobiony. W tej sytuacji wznowienie postępowania w sprawie będzie zasadne. Przepisy nie wymagają w każdym przypadku aby fakt popełnienia przestępstwa, czy podrobienia dokumentu był stwierdzony prawomocnym wyrokiem Sądu, aby wznowienie postępowania stało się możliwe. W tym przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w art. 145 wymieniają także inne podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie. Skargę o wznowienie postępowania w sprawie administracyjnego może w imieniu zainteresowanego podmiotu sporządzić i wnieść prawnik taki jak adwokat lub radca prawny.

  Przy wznowieniu postępowania bardzo ważne jest zachowanie ustawowych terminów. Możliwość wznowienia postępowania na podstawie niektórych zarzutów jest ograniczona ściśle określonym terminem. Kancelaria, na stronie której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy w sprawach administracyjnych w celu ochrony słusznych interesów obywateli.