Zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Kiedy wydawane jest zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska może być ograniczona, zawieszona, a także rodzic dziecka może być jej całkowicie pozbawiony. Decyzję dotyczącą ograniczenia, zawieszenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej podejmuje Sąd. Może się jednak zdarzyć, że wydaniu prawomocnego orzeczenia Sąd zmieni zasady sprawowania władzy rodzicielskiej wydając nowe orzeczenie. W związku z tym faktem, w celu wykazania uprawionych do wykonywania władzy rodzicielskiej nie jest wystarczające przedłożenie prawomocnego orzeczenia Sądu, ale konieczne jest dodatkowo przedłożenie zaświadczenia, że orzeczenie to nie zostało zmienione, np. władza rodzicielska nie została przywrócona po jej zawieszeniu.

Kiedy może być potrzebne zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?

Zaświadczenie takie może być potrzebne, gdy rodzic dziecka będzie chciał dokonać w jego imieniu czynności prawnej lub załatwiać sprawę urzędową. Zaświadczenie takie będzie niezbędne, w sytuacji gdy rodzic chciałby wyrobić dla dziecka paszport, a nie dysponuje zgodą drugiego rodzica wyrażoną we właściwej formie, a jednocześnie rodzic, którego brak zgody jest przeszkodą do wyrobienia paszportu nie dysponuje władzą rodzicielską z powodu jej zawieszenia, pozbawienia lub ograniczenia. Podobnie sytuacja kształtuje się, gdy jeden z rodziców chciałby zmienić dziecku imię lub nazwisko w trybie administracyjnym.

Jak uzyskać zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?

W celu wydania zaświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego, właściwego według miejsca zamieszkania dziecka wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty Kancelaryjnej w kwocie 20 zł i podać adres Wnioskodawcy, na który należy przesłać sporządzone zaświadczenie. Opłatę sądową można wnieść w kasie Sądu lub przelewem bankowym na rachunek Sądu wskazany na jego stronie internetowej oraz BIP.

Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia?

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia zależy od wielu czynników, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. W niektórych Sądach czas oczekiwania może wynosić kilka tygodni, w innych nawet kilka miesięcy. Zwykle czas oczekiwania jest dłuższy w okresach urlopowych, takich jak święta, ferie zimowe oraz wakacje. Pandemia i duże obciążenie Sądów również wpłynęły na dłuższy czas oczekiwania.

Czy można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia przez pełnomocnika?

Tak, można upoważnić do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz jego odbioru adwokata lub radcę prawnego, ewentualnie członka najbliższej rodziny, np. małżonka, brata, siostrę, pełnoletnie dziecko lub rodzica.

Czy Sąd może odmówić wydanie zaświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej?

Sąd odmówi wydanie zaświadczenia o władzy rodzicielskiej, jeżeli zwróci się o nie osoba inna niz rodzic dziecka, a nie będzie posiadać stosownego upoważnienia lub nie wykaże interesu prawnego w uzyskaniu tego zaświadczenia.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli nie możesz samodzielnie uzyskać zaświadczenia z Sądu możemy zrobić to za Ciebie. Załatwimy wszelkie formalności na podstawie udzielonego pełnomocnika, a gotowe zaświadczenie prześlemy na wskazany adres lub będziesz mógł je odebrać osobiście w jednej z naszych Kancelarii. Jeżeli zaświadczenie jest potrzebne w sprawie, którą dla Ciebie prowadzimy wykonamy jego poświadczoną kopie, a Tobie zwrócimy orginał, który może jeszcze być potrzebny. Na samym początku będziesz poinformowany, ile będzie kosztować usługa, gdyż pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe, a nie godzinowe, w przypadku zwiększenia nakładu pracy nie zostaniesz więc obciążony dodatkowymi kosztami, o których nie zostałeś poinformowany na początku.