Zadania zlecone Gminy

Zadania własne i zlecone Gminy

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego umiejscowiona w strukturze administracji publicznej na najniższym szczeblu jest przede wszystkim zobowiązana i uprawniona do wykonywania zadań własnych. Z uwagi jednak na fakt, że Gmina dysponuje strukturą organizacyjną jaką jest urząd Gminy ustawodawca powierza jej także, wykonywanie niektórych zadań zleconych przez organy administracji rządowej.  Jest to korzystne zwłaszcza dla obywateli, gdyż mogą oni załatwić swoje sprawy bardzo szybko zwłaszcza gdy Urząd Gminy jest zlokalizowany blisko mieszkańców. Zadanie te mogą być powierzone jednostce samorządu terytorialnego na podstawie ustawy lub też w drodze porozumienia. Porozumienia takie wymagają zgody obu stron stosunku prawnego. Porozumienia takie są zawierane w celu realizacji zadań publicznych. Gmina może również partycypować w realizacji zadań, które należą do obowiązków innych jednostek samorządu terytorialnego. Porozumienia te mogą generować konflikty i innego rodzaju spory, a w takim przypadku właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Administracyjny. Dotyczy to sytuacji gdy spór dotyczy roszczeń majątkowych. W takim przypadku Gmina jest reprezentowana co do zasady przez radcę prawnego lub adwokata zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.  Dla przykładu Gmina może dofinansować budowę drogi powiatowej znajdującej się na terenie danej Gminy.  W przypadku wykonywania przez gminę zadań zleconych powinna ona otrzymać na ten cel stosowną dotację celową.

Najważniejsze zadania zlecone Gminy

Do jednych z najważniejszych zadań zleconych Gminy należy przeprowadzanie wyborów samorządowych, ogólnopolskich, a także referendum. Jest to zrozumiałe, gdyż to właśnie Gmina ma możliwość zorganizowania odpowiedniej bazy lokalowej oraz stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Gmina zajmuje się również w zakresie zadań zleconych sprawach dotyczącymi wydawania, wymieniania, czy też unieważniania dowodów osobistych.  Gmina w zakresie wykonywania zadań zleconych podlega nadzorowi Wojewody. Jest to zrozumiałe, gdyż zadania te są finansowane przez administrację rządową. W przypadku opóźnienia w płatności tego rodzaju dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Odsetki te ustala się w wysokości właściwej dla zobowiązań podatkowych.

Zakres pomocy Kancelarii

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze z Gmina zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie. W przypadku gdy Gmina uchyla się od wykonywania obowiązków w zakresie wykonywania zadań zleconych istnieje możliwość zaskarżenia tej bezczynności w trybie administracyjnym.