Zajęcie udziałów w spółce zoo

Postępowanie egzekucyjne, a udziały w spółce 

 Postępowanie egzekucyjne ma prowadzić do zaspokojenia wierzyciela wszelkimi dostępnymi w granicach prawa środkami. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zezwalają na zajęcie w toku prowadzonej egzekucji udziałów w spółce. Dotyczy to wyłącznie udziałów w spółce kapitałowej, czyli spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej. W tym drugim przypadku chodzi oczywiście o akcje. W spółkach osobowych możliwe jest wyłącznie zajęcie tylko niektórych praw przysługujących wspólnikowi, np. prawa do udziału w zyskach. Podobne regulację dotyczą postępowania egzekucyjnego w administracji (np. egzekucji zaległych należności podatkowych).

Jak wygląda egzekucja z udziałów w spółce? 

  Egzekucja z udziałów w spółce zoo następuje poprzez ich zajęcie. Informacja o zajęcie przyjmowana jest w drodze postanowienia do akt rejestrowych przez Sąd. Komornik o fakcie zajęcia informuje wierzyciela oraz dłużnika, a także samą spółkę informując, że wszelkie świadczenia należne od spółki na rzecz dłużnika należy przekazywać bezpośrednio komornikowi lub umieścić w depozycie sądowym. Oczywiście zajęcie nie ma wpływu na wykonywanie przez dłużnika uprawnień korporacyjnych przysługujący względem spółki (np. prawo do glosowania na Zgromadzeniu Wspólników). Jeżeli w dalszym ciągu dłużnik nie zaspokoi w całości roszenia wierzyciela lub nie uda się ich zaspokoić z zysków (dywidendy) należnych dłużnikowi od spółki to wówczas może dojść do sprzedania tych udziałów. Decyzję taką należy podjąć wówczas, gdy nie jest możliwe zaspokojenie wierzytelności z bieżących świadczeń należnych dłużnikowi z tytułu udziału w spółce. W pierwszej kolejności Komornik może pokonać sprzedaży udziałów z wolnej ręki. Warunkiem jest jednak to, aby cena sprzedaży nie była niższa niż 75 procent wartości oszacowania. Ma to zabezpieczy zarówno interesy dłużnika jak i wierzyciela. Co do zasady koniecznym będzie zatem powołanie biegłego w celu określenia wartości udziałów. Chodzi tutaj o wartość rzeczywistą, a nie nominalną wyrażoną w udziale w kapitale zakładowym. Jeżeli organowi egzekucyjnemu nie uda się dokonać sprzedaży z wolnej reki to wówczas przeprowadzi licytację komorniczą. W niektórych przypadkach to sama spółka wskazuje kandydata na nabywcę udziałów (gdy umowa spółki wprowadza ograniczenia w zakresie zbycia udziałów). W takim przypadku udziały sprzedane tej osobie pod warunkiem, że cena nabycie nie będzie niższa niż 3/4 sumy oszacowania udziałów. W postępowaniach tych zarówno dłużnik jak i wierzyciel mogą być reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego (prawników z pełnymi uprawnieniami).

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także obsługą prawną spółek prawa handlowego. Podmioty gospodarcze w związku z zawodowym charakterem prowadzonej działalności bardzo często potrzebują pomocy prawnej.