Zakaz prowadzenia pojazdów

Funkcje zakazu prowadzenia pojazdów 

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych to jednej z najczęściej stosownych środków karnych. Bez wątpienia pełni on funkcje w zakresie prewencji indywidualnej, jego celem jest bowiem nie tylko zapobieżenie, ale wręcz uniemożliwienie sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ponowne popełnienie przestępstwa tego rodzaju. Podstawowym warunkiem zastosowania tego środka karnego jest to, aby sprawca został skazany na przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jako uczestnik ruchu. Dodatkowo Sąd musi stwierdzić że prowadzenie pojazdu przez taką osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Kiedy Sąd nałoży zakaz prowadzenia pojazdów? 

Co do zasady zastosowanie tego środka karnego ma charakter fakultatywny, w niektórych jednak przypadkach Sąd nie ma swobody w tym zakresie i obligatoryjny musi zastosować ten środek. Oczywiście w przypadku niespełnienia przesłanek, o których mowa w pierwszym akapicie lub spełnienia przesłanek szczególnych, negatywnych nie można orzec zakazu prowadzenia pojazdów jako środka karnego. obligatoryjnie.

Obligatoryjne orzeczenie zakazu 

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub zakaz prowadzenia pojazdów w ogólności jeżeli sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jako uczestnik ruchu znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia takiego jak katastrofa w ruchu lądowym, czy sprawdzenie niebezpieczeństwa takiej katastrofy, a także wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia. Natomiast stan nietrzeźwość zgodnie z definicja zawarta w kodeksie karnym jest to sytuacja w której zawartość alkoholu we krwi sprawcy przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza sprawcy przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W takim przypadku Sąd musi orzec ten środek karny na okres trzech lat lub więcej. Jeżeli sprawca był już skazany za spowodowanie katastrof w ruchu lądowym lub wypadku, których następstwem była śmierć lub inny ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia Sąd orzeka ten zakaz dożywotnio. W taki przypadkach Sąd może jednak odstąpić od orzeczenia takiego środka karnego w wymiarze dożywotnim w przypadku gdy zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Pomoc Kancelarii w sprawach karnych 

W Kancelarii Radcy Prawnego można osoby pokrzywdzone oraz skazane mogą uzyskać niezbędne informacje na temat obowiązujących przepisów prawa karnego. Ceny za świadczenie usług prawnych przez radców prawnych w sprawach karnych określa rozporządzenie, które znajdziesz tutaj.