Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zakończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy – Kancelaria w Krakowie

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • koszt usługi: 4 200 zł
 • opłata sądowa: 30 zł
 • czas realizacji: 2-3 dni
 • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 • telefon: +48 726 606 175
 • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
 • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
 • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Zakończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy – Kancelaria w Krakowie

Umorzenie postępowania upadłościowego w stosunku do przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do przedsiębiorcy może zostać umorzone w znacznie większej liczbie przypadków, niż ma to miejsce w stosunku do konsumenta. Sąd umorzy takie postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy w przypadku gdy:

 • majątek upadłego nie wliczając do niego mienia obciążonego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie jest wystarczający, aby zaspokoić koszty postępowania upadłościowego – w takim przypadku Sąd powinien ocenić, czy nie zaistniały przesłanki do wykreślenie upadłego wpisanego do KRS z rejestru,
 • wierzyciele nie wnieśli w wyznaczonym terminie zaliczki na poczet kosztów postępowania pomimo, że zostali do tego zobowiązania na podstawie uchwały zgromadzenia wierzycieli albo postanowienia sędziego-komisarza, a w masie upadłości nie znajdują się środki pieniężne, które mogłyby pokryć te koszty,
 • wnoszą o to zgodnie wszyscy wierzyciele, a upadły wyraża na to zgodę.

Postanowienie w zakresie umorzenia postępowania upadłościowego jest doręczane:

 • upadłemu,
 • syndykowi,

członkom rady wierzycieli.

Na postanowienie to służy zażalenie do Sądu drugiej instancji. Nasza Kancelaria pomaga i reprezentuje Klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej  w Krakowie, a także upadłości przedsiębiorców. Pomagamy także na etapie właściwego postępowania upadłościowego  po ogłoszeniu upadłości. 

Postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego oraz informację o jego uprawomocnieniu, a także postanowienie w zakresie rozpoznania tego postanowienia wskutek wniesienia zażalenia i informację o jego uprawomocnieniu zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w formie obwieszczenia.

Prawomocne postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania stanowi podstawę do ujawnienia zakończenia postępowania w księgach wieczystych. 

Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. wydanym w sparwie o sygn. akt. I ACa 721/12 stwierdził, że:  

"Ze sformułowania przepisu art. 361 wskazanej ustawy wynika dla sądu nie możliwość, ale obowiązek umorzenia postępowania. Umorzenie dotyczyło całości postępowania upadłościowego, również odrębnych planów podziału niezależnie od tego na jakim etapie realizacji się one znajdowały. Przepis art. 361 ustawy, nakazując w określonych w tym przepisie sytuacjach umorzenie postępowania upadłościowego nie uzależnia umorzenia od spełnienia jakichkolwiek innych warunków." 

Zwrot majątku oraz dokumentów upadłego

Po prawomocnym umorzeniu postępowania upadłościowego wszelki majątek dłużnika, jego księgi oraz korespondencję i dokumenty powinny mu zostać wydane przez syndyka, a gdy to nie nastąpi upadły może zwrócić się do Sądu o wydanie postanowienia nakazującego odebranie tego majątku i dokumentów z rąk syndyka, które po uprawomocnieniu stanowi tytuł wykonawczy bez konieczności zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności. Jeżeli natomiast to upadły odmawia odebrania swoich ksiąg, korespondencji oraz dokumentów to wówczas syndyk ma prawo oddać je na przechowywanie. Koszty takie w pierwszej kolejności powinny być pokryte ze środków płynnych masy upadłości, a jeżeli takich brak z sumy uzyskanej, z tytułu likwidacji masy upadłości. Jeżeli nie jest to możliwe koszty te obciążą dłużnika, a w przypadku gdy dłużnik nie jest osobą fizyczną Sąd może obciążyć tymi kosztami osoby upoważnione do reprezentowania upadłego.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu do wyroku z śnią 16 stycznia 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt. I SA/Po 497/13 stwierdzi, że: 

"Upadły po umorzeniu postępowania upadłościowego wchodzi w miejsce Syndyka i może dokonywać czynności, do których prawa wcześniej tylko dlatego został pozbawiony, że doszło do ogłoszenia upadłości. Upadły wraca więc do uprzedniego stanu prawnego, tj. sprzed ogłoszenia upadłości. Nie ulega zatem wątpliwości, że za niezaspokojone zaległości podatkowe zarówno te powstałe przed ogłoszeniem upadłości jak i w czasie trwania postępowania upadłościowego odpowiada upadły." 

Likwidacja majątku nieodebranego przez dłużnika

Upadły ma obowiązek odebrać swój majątek od syndyka, a jeżeli tego nie zrobi Sąd może wydać zarządzenie nakazujące syndykowi przeprowadzenie likwidacji tego majątku. W praktyce likwidacja polega na sprzedaży tego majątku w celu uzyskania w zamian środków pieniężnych. Jeżeli zastosowanie takiego sposobu likwidacji nie jest możliwe lub nadmierne utrudnione to Sąd może zdecydować, że majątek upadłego, który nie został odebrany zostanie przekazany na cele dobroczynne. Na decyzję Sądu w przedmiocie likwidacji upadłemu przysługuje zażalenie.

Umorzenie postępowania upadłościowego, a proces o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

W przypadku umorzenia postępowania upadłościowego umorzeniu podlegają także wszczęte z powództwa syndyka sprawy o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną. Po umorzeniu postępowania nie można domagać się zwrotu kosztów procesu.

Umorzenie postępowania, a bieg postępowań cywilnych

Jeżeli syndyk w toku postępowania wszczął postępowanie cywilnego dotyczące masy upadłościowej to po umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnik wchodzi do postępowania w zamian syndyka. Jeżeli natomiast po ogłoszeniu upadłości syndyk zastąpił upadłego jako stronę postępowania to po umorzeniu postępowania upadły powróci do swojej roli.

Zakończenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe zostaje zakończone, gdy Sąd to stwierdzi. Sąd stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego w następujących przypadkach:

 • ostateczny plan podziału został wykonany,
 • wszyscy wierzyciele upadłego dłużnika zostali zaspokojeni w całości.

Umorzenie zobowiązań upadłego przedsiębiorcy

Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe nie tylko, w przypadku upadłości konsumenckiej, ale także gospodarczej. Te przywilej dotyczy jednak wyłącznie dłużników, którzy posiadają status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Z możliwości umorzenia zobowiązań nie mogą skorzystać zatem osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mające status przedsiębiorców.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. I CSK 259/17 stwierdził, że:

"Druga kategoria wierzytelności, które zgodnie z art. 369 ust. 2 p.u.n. mogą być objęte umorzeniem (verba legis: "jeżeli ich istnienie stwierdzone było dokumentem upadłego"), powinna być właśnie wykazana przez wnioskodawcę w postępowaniu umorzeniowym. Na wnioskodawcy spoczywa bowiem ciężar wykazania m.in. takich zobowiązań wobec innych podmiotów (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r., II CSK 370/10, nie publ.). Chodzi tu bowiem o zobowiązania istniejące w sensie prawnym, odpowiednio zindywidualizowane, a nie tylko zobowiązania hipoteczne i bliżej nieokreślone. Uprawnienie sądu do umorzenia w całości lub w część zobowiązań upadłego nie oznacza braku konieczności ich jurydycznej indywidualizacji."

Jak widać Sąd umarzając zobowiązania upadłego musi dokładnie, w sposób indywidualny je określić. Nie jest dopuszczalne umorzenie wszystkich zobowiązań upadłego bez ich ścisłego oznaczenia.

Wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań

Upadły, który jest osobą fizyczną może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań, w części, w której nie zostały one zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. Wniosek taki można złożyć po zakończeniu postępowania upadłościowego. Termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się w dniu zamieszczenia obwieszczenia o zakończeniu postępowania upadłościowego w KRZ. Zasadą jest, że zobowiązania upadłego przedsiębiorcy mogą zostać umorzone podobnie jak w przypadku konsumenta dopiero po wykonaniu przez upadłego planu spłaty. Upadły przedsiębiorca może jednak także zwrócić się z wnioskiem o umorzenie jego zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Sąd może uwzględnić taki wniosek, jeżeli ze względu na osobistą sytuację dłużnik nie jest zdolny do dokonywania jakichkolwiek, nawet symbolicznych spłat na rzecz wierzycieli. Sytuacja taka będzie miała miejsce najczęściej, gdy upadły jest całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy, ciężko choruje lub też ma dużo osób na utrzymaniu. Sąd podejmuję decyzję w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego przedsiębiorcy na rozprawie.

Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego przedsiębiorcy

Sąd może warunkowo umorzyć zobowiązania dłużnika, które nie zostały spłacone w toku postępowania jeżeli upadły jest co prawda niezdolny do realizacji planu spłaty, jednak sytuacja taka ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że w przyszłości istnieje hipotetyczna szansa na to, że upadły odzyska zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku Sąd umarza zobowiązania upadłego, ale z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego sam dłużnik lub któryś z jego wierzycieli złoży wniosku o ustalenie planu spłaty podnosząc, że stan niezdolności do wykonania planu spłaty przez dłużnika ustał postanowienie może zostać uchylone. Jeżeli wniosek wierzyciela lub upadłego, w tym zakresie zostanie uwzględniony to wówczas Sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustali dla dłużnika plan spłaty. W takim przypadku zobowiązania dłużnika zostaną definitywnie umorzone po wykonaniu planu spłaty. Skutek taki nastąpi także po bezskutecznym upływie pięcioletniego terminu.

W terminie, w którym może być złożony wniosek o uchylenie planu spłaty na upadłym ciąży szereg obowiązków i ograniczeń takich jak:

 • zakaz dokonywania czynności prawnych, które mogłyby skutkować pogorszeniem sytuacji majątkowej dłużnika, np. dokonywania darowizn, chyba że Sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazi na to zgodę,
 • obowiązek składania co roku do końca kwietnia sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok, w którym to sprawozdaniu należy podać jakie dłużnik osiąga przychody, w tym z tytułu umowy o pracę lub innej działalności zarobkowej, a także informację czy w tym okresie nabył składniki majątkowe, których wartość przekroczyła przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dłużnik w dokumencie tym powinien opisać także swoje aktualnie możliwości zarobkowe, zwłaszcza jeżeli uległy one zmianie oraz określić jakie wydatki ponosi na utrzymanie siebie oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym te ponoszone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
 • obowiązek dołączenia do sprawozdania, o którym mowa powyżej kopii zeznania podatkowego za rok poprzedni, w celu umożliwienia zweryfikowania przez Sąd uzyskiwanych przez upadłego przychodów.
 • Uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań z powodu naruszenia obowiązków przez upadłego
 • Sąd ma obowiązek uchylić postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego w przypadku naruszenia przez dłużnika obowiązków, w zakresie:
 • złożenia w terminie sprawozdania,
 • podania w sprawozdaniu tylko prawdziwych informacji,
 • dokonanie czynności prawnej, która mogła pogorszyć sytuację majątkową upadłego bez zgody Sądu,
 • zakazu ukrywania majątku,
 • zakazu dokonywania czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli dokonanie takiej czynności przez upadłego zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu.

Sąd może odstąpić od uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego pomimo naruszenia wskazanych obowiązków, jeżeli naruszenie takie jest nieznaczne lub gdy za takim rozstrzygnięciem przemawiają zasady słuszności lub względy humanitarne.

W przypadku jednak, gdy Sąd zdecyduje się uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań z powodu naruszenia przez dłużnika obowiązków to wówczas zobowiązania dłużnika nie zostaną umorzone.

Przekształcenie warunkowego umorzenia zobowiązań na definitywne

W przypadku gdy żaden z wierzycieli, ani upadły nie złożył wniosku o uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniem zobowiązań i Sąd nie uchylił tego postanowienia z urzędu z uwagi na naruszenie przez upadłego swoich obowiązków zobowiązania dłużnika ulegają definitywnie umorzeniu. Sąd może wydać na żądanie wierzyciela lub upadłego postanowienie potwierdzające ten fakt.

Ustalenie planu spłaty dla przedsiębiorcy

Na etapie wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty Sąd ocenia zachowania samego dłużnika, gdyż ustala czy doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli takie okoliczności nie zachodzą plan spłaty zostanie ustalony na okres maksymalnie 3 lat, jeżeli natomiast zostanie wykazane, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub pogłębił jej stan w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa to wówczas plan spłaty może zostać wydłużony nawet do 7 lat. Dodatkowo plan spłaty może zostać skrócony w przypadku gdy:

 • upadły w ramach planu spłaty spłaci 70 % zobowiązana do roku czasu,
 • upadły w ramach planu spłaty spłaci 50 % zobowiązań do dwóch lat.

Warto także pamiętać, że do okresu planu spłaty zalicza się okres począwszy od upływu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że jeżeli postępowanie w przedmiocie ustalenia planu ulegnie przedłużeniu to wówczas nie będzie to rodzic negatywnych skutków dla upadłego.

Koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości upadły powinien w ramach planu spłaty spłacić w całości, chyba, że Sąd uzna inaczej ze względu na możliwości zarobkowe upadłego i wysokości wydatków, które musi on ponosić na utrzymanie siebie i swojej rodziny, w tym tych ponoszonych, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty, a zobowiązania współdłużników, poręczycieli oraz dłużników rzeczowych

Ustalenie planu spłaty, a przede wszystkim umorzenie zobowiązań po jego wykonaniu nie powoduje, że wygasają zobowiązania poręczycieli i współdłużników upadłego, a także osób, które są właścicielami nieruchomości, które zostały obciążone zabezpieczenia rzeczowym zobowiązań upadłego. Oznacza to, że nawet jeżeli zobowiązania dłużnika zostaną umorzone w toku postępowania upadłościowego współdłużnika i poręczycielem oraz dłużnicy rzeczowi nadal będą zobowiązani do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Oczywiście dotyczy to tylko zobowiązań, które w ramach podziału sum uzyskanych w toku likwidacji składników masy upadłości i wykonania przez dłużnika planu spłaty nie zostaną zaspokojone.

Skarga kasacyjna w sprawie ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań

Decyzja w zakresie ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań upadłego jest kluczowa w toku postępowania dla dłużnika dlatego prawodawca postanowił, że od postanowienia Sądu drugiej instancji w tych sytuacjach przysługiwać będzie skarga kasacyjna. Oznacza to, że sprawę taką może rozpoznać również Sąd Najwyższy.

Ograniczenia i obowiązki dłużnika w toku wykonania planu spłaty

W toku wykonania spłaty nie mogą być przeciwko dłużnikowi wszczęte postępowania egzekucyjne, w zakresie niespłaconych zobowiązań. Wyjątkiem są tutaj zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego, np. należności alimentacyjne.

Upadły w okresie wykonania planu spłaty jest zobowiązany do:

 • składania sprawozdania z wykonania planu spłaty za poprzedni rok w terminie do końca kwietnia każdego roku, w którym upadły ma obowiązek wymienić osiągane przychody oraz składniki majątkowe, które nabył, chyba, że ich wartość jest niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, którego wysokość została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także informację o wysokości dokonanych spłat wraz z wraz z zeznaniem podatkowych za rok poprzedni,
 • nie dokonywania czynności prawnych, które dotyczyć będą jego majątku, a mogą prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli bez zgody Sądu.

Dokonanie zmianie w planie spłaty

Zmiana planu spłaty może polegać na:

 • wzdłużenie planu spłaty,
 • uchylenie planu spłaty wraz z umorzeniem niespłaconych zobowiązań,
 • zmianie wysokości rat w ramach planu spłaty.

Wydłużenie  planu spłaty maksymalnie o 18 miesięcy  jest możliwe na wniosek upadłego uzasadnionych tym, że nie może on się wywiązać z obowiązków nałożonych planem spłaty. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą dotuczyć powiększenia się rodziny upadłego, powstaniem niezdolności do pracy albo chorobą upadłego, a także utratą pracy lub innego źródła dochodu. Jeżeli stan niezdolności do wykonania planu spłaty powstał w wyniku okoliczności niezawinionych przez dłużnika to jednocześnie z uchyleniem planu spłaty Sąd powinien umorzyć niespłacone zobowiązania dłużnika.

W sytuacji, gdy sytuacja finansowa lub majątkowa dłużnika uległa poprawie, dla przykładu nabył on wartościowy spadek, czy uzyskał nowe źródło dochodu wierzyciele dłużnika lub sam dłużnik może złożyć wniosek o zmianie planu spłaty, np. poprzez podwyższenie spłacanych w jego ramach rat. Zmiana planu spłaty nie będzie jednak uzasadniona, w przypadku poprawy sytuacji finansowej dłużnika spowodowanej zwiększeniem się uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej.

Uchylenie planu spłaty z powodu negatywnego zachowania dłużnika

Plan spłaty może być uchylony na wniosek wierzyciela dłużnika lub z urzędu w przypadku:

 • niewykonania planu spłaty przez dłużnika,
 • dłużnik nie złożył w terminie rocznego sprawozdania dotyczącego wykonania planu spłaty,
 • dłużnik zataił w złożonym sprawozdaniu uzyskiwane dochody lub nabyte składniki majątkowe,
 • dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli bez zgody Sądu,
 • dłużnik ukrywał swój majątek,
 • zostało wydane prawomocne orzeczenie uznające, że czynność prawna dłużnika dokonaną została z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W przypadku gdy upadły nie wykonał. planu spłaty Sąd może odstąpić od uchylenia plany spłaty jeżeli jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • naruszenia obowiązków przez upadłego są nieznaczne,
 • za odstąpieniem od uchylenia planu spłaty przemawiają zasady słuszności lub względy humanitarne.

W przypadku uchylenia planu spłaty z wymienionych powyżej przyczyn, które są spowodowane negatywnymi zachowaniem dłużnika Sąd odmawia umorzenia zobowiązań upadłego. Jest to najdalej idący negatywny skutek dla upadłego dłużnika. Sąd podejmuję decyzję w tym zakresie na rozprawie.

Zatwierdzenie wykonania planu spłaty

Po wykonaniu planu spłaty upadły powinien zawiadomić o tym Sąd i wnosić o wydanie postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia dokonania wpłat w ramach wykonania planu spłaty. W wyniku zatwierdzenia planu spłaty zobowiązania dłużnika ulegają umorzeniu z wyjątkiem:

 • należności alimentacyjnych,
 • obowiązku zapłaty rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • należności z tytułu obowiązku zapłaty kar grzywny, które zostały orzeczonych przez Sąd,
 • zobowiązania wynikające z obowiązku naprawienia szkody i zapłaty zadośćuczynienia nałożone prze Sąd,
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • zobowiązania wynikające z konieczności naprawienia szkody spowodowanej przestępstwem lub wykroczeniem, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu,
 • zobowiązania, które dłużnik zataił.

Umorzenie zobowiązań upadłego powoduje, że zobowiązania te wygasają i nie jest dopuszczalne prowadzenie w stosunku do nich postępowania egzekucyjnego. 

Zgodnie z uzasadnieniem postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013 r. o sygn. akt. I ACz 1261/13: 

"Zważyć należy, że z art. 532 wynika bezwzględny nakaz wykonania planu podziału, a w sytuacjach szczególnych, przewidzianych ustawą wykonanie planu podziału może polegać na złożeniu sumy wydzielonej na zaspokojenie wierzytelności do depozytu sądowego (art. 356, 357, 358). Trafnie wskazuje strona pozwana w odpowiedzi na zażalenie, że nawet w przypadku sumy, której wysokość zależy od warunku rozwiązującego, podlega ona wydaniu wierzycielowi bez zabezpieczenia (art. 356). Podkreślenia przy tym wymaga, że wskazane w przepisach szczególnych złożenie sumy do depozytu sądowego stanowi formę wykonania planu podziału. Skoro zatem także w przypadkach szczególnych plan podziału podlega wykonaniu, tyle, że jego wykonanie polega na złożeniu sum w nim przewidzianych do depozytu sądowego, to przyjąć należy, iż wstrzymanie wykonania planu podziału jest niedopuszczalne." 

Uchylenie postępowania upadłościowego

W praktyce może zdarzyć się tak, że syndyk podejmie już pierwsze czynności, w celu likwidacji masy upadłości zanim postanowienie o ogłoszeniu upadłości stanie się prawomocne. Dzieje się ta co do zasady w sytuacji, gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostanie zaskarżone zażaleniem. Postępowanie w sprawie rozpoznania takiego zażalenie może potrwać, a samo postanowienie będzie wywoływać skutki już w momencie jego wydania. W takiej sytuacji, jeżeli postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostanie zmienione, np. wniosek dłużnika zostanie oddalony lub odrzucony to wszelkie czynności w toku postępowania muszą zostać zniesione. To samo dotyczy sytuacji, gdy postępowanie zostanie umorzone po ogłoszeniu upadłości.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus