Zaległe wynagrodzenie

Naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę

Pracodawcy często nie wypłacają pracownikom wynagrodzenia w terminie. Dla przypomnienia termin wypłaty jest ustalony w umowie o pracę, a jeżeli umowa ta nie przewiduje takiego postanowienia znajdują zastosowanie przepisu kodeksu pracy, który stanowi, że wygrodzenie musi być wypłacone do 10 każdego miesiąca za miesiąc  poprzedni. Bez znaczenia jest w tym przypadku powód zaległości względem pracownika, nawet problemy ekonomiczne pracodawcy nie uzasadniają zalegania ze świadczeniami na rzecz pracowników bowiem tylko i wyłącznie pracodawca ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Warto również zauważyć, że zaleganie z pracodawcą z zapłatą należnego wynagrodzenia stanowi naruszenie jego podstawowych obowiązków, co uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika z winy pracodawcy.

Wezwanie pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia 

W przypadku gdy pracownik nie otrzymuje należnego mu wynagrodzenia w terminie uprawniony jest do skierowania stosowanego wezwania pracodawcy do zapłaty. Wezwanie takie w imieniu pracownika może sporządzić również adwokat, bądź radca prawny. Pismo to jest próbą polubownego załatwienia niniejszego sporu, dlatego zostanie dołączone do ewentualnego pozwu jako dowód podjęcia przez powoda próby ugodowej. Jeżeli wezwanie nie spowoduje spełnienia roszczenie przez pracodawcę pracownik powinien wytoczyć  powództwo cywilne, w tym celu może się udać do Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii radcowskiej. Może również działać samodzielnie. W niniejszej sprawie właściwym rzeczowo będzie co do zasady Sąd Rejonowy. Natomiast jeżeli chodzi o właściwość miejscową może wytoczyć sprawę przed Sądem miejsca zamieszkania (siedziby) pracodawcy, miejsca wykonywania pracy, bądź też miejsca w którym znajduje się zakład pracy. Powództwo to nie podlega opłacie Sądowej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 zł.

Należne pracownikowi odsetki

Pracownik może domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. Odsetki te w 2017 r. wynosiły 7 % w skali roku, co stanowi dodatkową kwotę do zapłaty przez pracodawcę. W przypadku wniesienia powództwa można te odsetki dokapitalizować do żądanej kwoty. Termin naliczania odsetek jest ustalony jako termin wymagalności roszczenia, w przypadku zaległego wynagrodzenia jest to dzień w którym zgodnie z postanowieniami umowy lub kodeksu pracy miała nastąpić wypłata pensji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu, bądź Rzeszowie. Udzielam porad prawnych z zakresu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych i sporów sądowych z tego zakresu. Reprezentuję przed Sądem pracy zarówno pracowników, jak i uczciwych pracodawców, którzy bronią się przed bezprawnymi roszczeniami.