Zarząd spółki zoo

Charakter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka jest osobą prawną. W przeciwieństwie do osoby fizycznej osoba prawna jako pewnego rodzaju fikcja prawna nie ma naturalnych możliwości samodzielnego działania. Za spółkę działają jej organy, które nie pełnią jednak funkcji jej pełnomocników działają one bowiem jako spółka (przedstawicielstwo bezpośrednie), a nie jako jej przedstawiciele pośredni, np. reprezentujący spółkę w postępowaniu prowadzonym przed Sądem adwokat lub radca prawny. Organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz jest zarząd spółki, który musi być obligatoryjnie powołany w każdej spółce zoo. Członkami zarządu mogą być wspólnicy spółki, ale także osoby trzecie. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby zarząd spółki był jednoosobowy, a nawet temu aby jedyny wspólnik spółki zoo był jej prezesem i jedynym członkiem zarządu. Członków zarządu wybiera zgromadzenie wspólników lub jedyny wspólnik w przypadku spółki jednoosobowej. Umowa spółki może również przewidywać, że to rada nadzorcza, a nie zgromadzenie wspólników powołuje członków lub członka ww. organu.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu 

Mandat członka zarządu wygasa w przypadkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Sytuację te są związane zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z działalności spółki. Mandat taki wygasa z przyczyn oczywistych również w przypadku śmierci czy rezygnacji uprawnionego do pełnionej funkcji. W każdym czasie zgromadzenie wspólników może również w drodze uchwały zdecydować o odwołaniu członka zarządu. Dotyczy to jednak wyłącznie pozbawienie go funkcji członka zarządu, a nie rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na podstawie której członek zarządu wykonywał odpłatnie swoje obowiązki. Członek zarządu może być zatrudniony przez spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Najczęściej w obrocie gospodarczym osoby takie podpisują kontrakt menadżerski czyli wykonują pracę na podstawie tzw. „samozatrudnienia”, dzięki czemu mogą opłacać niższe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zasady działania przez członków zarządu 

Zasady reprezentacji spółki zoo przez członków zarządu określa umowa lub akt założycielski spółki w przypadku jednoosobowej spółki zoo. Jeżeli w tych dokumentach nie poruszono tej kwestii obowiązuje reprezentacja łączna. Polega to na tym, że skuteczne oświadczenie woli w imieniu spółki może złożyć dwóch członków zarządu łącznie, jednak nie wymaga się aby oświadczenia te zostały złożone jednocześnie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Tutaj znajdziesz zakładkę prawo handlowe.