Zasady postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego 

Postępowanie administracyjne kieruje się zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Przede wszystkim organ administracji musi działać na podstawie prawa, nie może go również tłumaczyć fakt nieznajomości przepisów prawa. Kolejną zasadą procedury administracyjnej jest to, że w przeciwieństwie do procedury cywilnej organ orzekający co do zasady działa również z urzędu. Oznacza to, że organ uwzględnia zarzuty i słuszne interesy strony nawet jeżeli ona sama nie wykazuje aktywność w tym zakresie. Nie oznacza to, że udział strony w postępowaniu musi być bierny, wręcz przeciwnie jednostka administracji powinna prowadzić postępowanie w taki sposób, który buduje zaufanie do obywateli, w szczególności organ nie powinien wprowadzać uczestników w błąd co do treści prawa. Z zasadą tą jest związany obowiązek informowania stron o wszelkich okolicznościach o charakterze prawnym lub faktycznym, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Ważną zasadą, rzadko przestrzeganą w polskim porządku prawnym jest zasada szybkości postępowania. Z praktyki wynika, że organy administracji rzadko załatwiają sprawy w ustawowych terminach. Sprawy które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, np. wydawanie zaświadczeń powinny być załatwiona niezwłocznie. Powodem niezachowania terminu nie może być brak znajomości przepisów prawa przez pracowników administracji lub nawet choroba lub urlop pracownika (w takim przypadku powinien on bowiem zostać zastąpiony). Wszelkie sprawy powinny zostać załatwione w formie pisemnej. Chodzi tu zarówno o tradycyjna formę pisemną oraz formę elektroniczną. Prawomocne decyzje administracyjne są ostateczne, a ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie (postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej).W tych sprawach warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Odwołania od decyzji 

Z punktu widzenia interesów strony niezadowolonej z treści decyzji administracyjnej ważna jest zasada dwuinstancyjności postępowania. Oznacza to, że od nieprawomocnej decyzji organu można wnieść środek zaskarżenia. Termin wniesienia takiego środka wynosi zazwyczaj 14 dni od dnia doręczeni decyzji organu I instancji. Kontrolę prawidłowości działań administracji sprawuje zarówno prokuratura jak i sądownictwo administracyjne. W swojej praktyce mec. Orłowska-Paczek zajmuje się zarówno obsługą podmiotów administracji rządowej, jak i reprezentacją stron postępowania administracyjnego. W Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz podpisać pełnomocnictwo dla radcy prawnego upoważniające do reprezentacji przed organami administracji oraz sądami.