Zbieg emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? 

 Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawane jest z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej przez osoby sprawujące osobistą opiekę nad niepełnosprawnymi  dziećmi lub osobami dorosłymi, które są niepełnosprawne. Zasiłek ten przyznawany jest co do zasady rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Świadczenie  to ma za zadanie rekompensować i zapewnić podstawowe środki do życia osobą, które poświęciła się opiece nad niepełnosprawnymi osobami. Jednocześnie prawodawca określa również przesłanki negatywne, które uniemożliwiają ustalenia prawa do tego świadczenia. Do tych przesłanek należy uzyskanie przez uprawnionego (np. rodzica) prawa do emerytury lub renty. Ustawa nie reguluje jednak zasad, które znajdują zastosowanie w przypadku zbiegu prawa do emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego.

Jaka jest wysokość świadczenia? 

  Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane w kwocie 1 300 zł miesięcznie. Świadczenie  to ma służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb osoby sprawującej osobistą opiekę nad osobą niepełnosprawną. Bardzo często zdarza się, że osoby uprawnione do tego świadczenia posiadają już ustalone prawo do emerytury lub renty. Emerytura lub renta w takim przypadku może być niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Wynika to między innymi z faktu, ze rodzice sprawujący osobistą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem często nie podejmują pracy zarobkowej z uwagi na obowiązki związane z tą opieką. W takiej sytuacji osoby sprawujące osobista opiekę nad niepełnosprawnymi będą uprawnione wyłącznie do pobierania tego niższego świadczenia (emerytury lub renty zamiast świadczenia pielęgnacyjnego). Sytuację taką należy uznać za niesprawiedliwą społecznie, gdyż w korzystniejszej sytuacji stawia osoby, które ogólne nie pracowały zawodowo. Co prawda ustawa o emeryturach  rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych zawiera regulacje normujące postępowania przy zbiegi świadczeń (wypłacane jest świadczenie wyższe), jednak reguła ta znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie świadczeń przyznawanych na podstawie tej ustawy, więc nie reguluje zbiegu świadczenia pielęgnacyjnego.

Postulaty do ustawy

  Należy uznać, że słusznym postulatem byłoby wprowadzenie do ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, na podstawie której w przypadku gdy dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, renty lub emerytury będą niższe niż świadczenie pielęgnacyjne osobie sprawującej j osobistą opiekę nad niepełnosprawnym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie stanowiącej różnice świadczenia pielęgnacyjnego oraz ww. dochodów. takie rozwianie chroniłoby słuszne interesy uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego osób.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej zapraszamy do konsultacji.