Zbycie nieruchomości przez małżonka

Ustrój majątkowy małżeński

  W podstawowym ustawowym ustroju majątkowym małżeńskim występuje instytucja majątku małżonków objętego wspólnością. Zasadniczym celem takiej regulacji jest z jednej strony zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb powstałej rodziny, z drugiej zaś strony ochrona interesów małżonka niepracującego w przypadku rozwiązania małżeństwa. Zarząd majątkiem wspólnym może być sprawowany przez obydwoje małżonków wspólnie lub też przez każdego z nich samodzielnie. Oznacza to, że dokonanie czynności prawnej przez jednego z małżonków w stosunku do majątku wspólnego będzie w pełni skuteczne również w stosunku do współmałżonka. W niektórych jednak przypadkach kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga, aby na określoną czynność wyraził zgodę drugi małżonek. Katalog takich czynności określa artykuł 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgoda współmałżonka

  Zgoda drugiego małżonka jest konieczna, w szczególności w celu zbycia nieruchomości lub jej obciążenia. Zbycie nieruchomości może nastąpić, w szczególności pod tytułem nieodpłatnym, np. darowizna, pod tytułem częściowo nieodpłatnym, np. umowa sprzedaży po cenie nieodpowiadającej wartości przedmiotu sprzedaży lub odpłatnym, np. umowa zamiany. W przypadku takich umów koniecznym jest zachowanie formy aktu notarialnego. W związku z tym faktem zgoda powinna być również wyrażona w takiej, szczególnej formie. Zgoda może znajdować się w tym samym akcie notarialnym, w którym została zawarta umowa zbycia nieruchomości lub też w odrębnym dokumencie. W akcie notarialnym może być użyte np. sformułowanie „sprzedaje za zgodą współmałżonka z oznaczeniem danych tego współmałżonka” lub też akt taki może zawierać odrębne oświadczenie współmałżonka w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, że samo wyrażenie zgody przez małżonka na zbycie nieruchomości nie oznacza, iż była ona wymagana, tj. nieruchomość była składnikiem majątku wspólnego. W niektórych sytuacjach małżonek udziela również fakultatywnej zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego drugiego małżonka co wynika z ogólnej zasady zgodnie, z którą małżonkowie powinni konsultować decyzję w ważnych sprawach dotyczących rodziny. Dlatego właśnie przed przesądzeniem charakteru ww.  oświadczenia należy zapoznać się z treścią prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej. Oczywiście w praktyce obrotu gospodarczego najczęściej jest tak, że to oboje małżonków dokonuje czynności w zakresie zbycia nieruchomości.

Jak uzyskać więcej informacji? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się również sprawami prawnymi wynikającymi z obrotu nieruchomościami. W tym zakresie istnieje możliwość reprezentowania w sytuacjach spornych, a także asystowanie przy czynnościach notarialnych.