Zdrada małżeńska

Na czym polega zdrada małżeńska?

W dzisiejszych czasach bardzo często dochodzi do zdrad małżeńskich. Zachowania takie należy uznać za negatywne pod względem moralnym, ale ma ono również pewne skutki w zakresie stosunków prawnych. W Polsce zdrada małżeńska nie jest przestępstwem, ani wykroczeniem. Inaczej jest np. w niektórych Stanach USA, gdzie zdrada małżeńska jest zagrożona karą grzywny. W Polsce zdrada małżeńska może natomiast wpływać na stosunki wynikające z prawa rodzinnego, w tym również stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Przede wszystkim małżonek, który dopuścił się zdrady małżeńskiej może być znany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zdrada najczęściej polega na odbyciu stosunku seksualnego przez małżonka z inną osobą, jeżeli oczywiście nie było na to zgody drugiego małżonka. Nie zawsze jednak zdrada dotyczy sfery fizycznej. Za zdradę uważane jest również pozostawanie w związku z inną osobą, nawet jeżeli związek ten nie został skonsumowany. Nie zmienia to faktu, ze nawet jednorazowe współżycia inną osobą upoważnia zdradzonego małżonka do jednostronnego zerwania małżeństwa i uzasadnionego wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie drugiego małżonka.

Zdrada jako przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego 

Należy jednak znaczyć, że nie w każdym przypadku zdrada małżeńska jest powodem rozpadu pożycia małżeńskiego. Bardzo często jest tak, że zdrada jest właśnie konsekwencją rozpadu pożycia małżeńskiego. W szczególności jeżeli małżonek sposób trwały  odmawia drugiemu małżonkowi współżycia nie jest zawinionym zachowaniem dokonanie zdrady przez drugiego małżonka. W takim przypadku to pierwszy małżonek jest wyłącznie winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, gdyż to on do niego doprowadził. Nie jest również traktowane jako zdrada sytuacja gdy małżonek pozostaje w nieformalnym związku o charakterze intymnym po rozpadzie pożycia małżeńskiego. 

Jak udowodnić zdradę? 

Fakt zdrady musi udowodnić zgodnie z ogólną regułą dowodzenia małżonek, który wywodzi z tego skutki prawne. Najczęściej dowodami w tym zakresie jest dokumentacja detektywistyczna i zeznania detektywa. Skorzystanie  z usług firmy detektywistycznej wiąże się jednak z bardzo dużymi wydatkami, gdyż godzina pracy detektywa kosztuje średnio 400 zł. Innymi dowodami na te okoliczność są zdjęcia i filmy. Istnieje również możliwość powołania na te okoliczność zeznań świadków. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie może sporządzić adwokat lub radca prawny. Prawnik może również reprezentować drugą stronę postępowania, tj. pozwanego (pozwaną).

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach rozwodowych

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rozwodowymi. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo radca prawny J. Orłowska Pączek prowadzi sprawy o rozwód. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentację przed Sądem oraz sporządzenie pism procesowych. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie.