Zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Małżeństwo 

 Zasadą jest, że małżeństwo można zawrzeć po ukończeniu 18 roku życia. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn. W poprzednim stanie prawnym wiek umożliwiający zawarcie małżeństwa przez mężczyzn był podwyższony. Było to zrozumiałe ze względu na obowiązkową służbę wojskową. Obecnie istnieje możliwość zawarcia małżeństwa przez kobiety już w wieku 16 lat jednak muszą być ku temu spełnione dodatkowe przesłanki. Natomiast w przypadku mężczyzn nie ma możliwości obniżenia wieku umożliwiającego zawarcie związku małżeńskiego.

Jak wygląda postępowanie?

  Postępowanie w przedmiocie udzielenia przez Sąd zgody na zawarcie małżeństwa jest prowadzone w trybie nieprocesowym na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W celu uruchomienia procedury konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez osobę uprawnioną. Sąd rozstrzyga przedmiotową sprawę w drodze postanowienia. Postanowienie takie nie może zostać zmienione ani uchylone co oznacza, ze jest ostateczne. W zezwoleniu na zawarcia małżeństw powinno zawierać określenia zarówno kobiety jak mężczyzny, którzy mają zawrzeć związek małżeński. W takich sprawach Sąd ma obowiązek wysłuchać zarówno przyszłych małżonków, jak i osoby im bliskie, takich jak rodzice. Fakultatywnie jeżeli Sąd uzna to za konieczne istnieje możliwość zlecenia kuratorowi Sądowemu sporządzenie wywiadu środowiskowego. W sprawie o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa mnogą zostać dopuszczone także inne dowody, w szczególności zaświadczenie na okoliczność, ze wnioskodawczyni jest w ciąży. Gdy postępowanie dotyczy osoby dotkniętej chorobą umysłową lub niedorozwojem umysłowym Sąd powinien dodatkowo wezwać lekarza psychiatrę na okoliczność stanu zdrowia Wnioskodawczyni. W sprawach tego rodzaju Sąd  powinien brać przede wszystkim pod uwagę to, aby rozstrzygniecie było zgodne z dobrem nowo-założonej rodziny. W przedmiotowym postępowaniu Wnioskodawczyni może występować przez pełnomocnika, z tym zastrzeżeniem, że nie wykluczy to obowiązku wysłuchania Wnioskodawczyni przez Sąd. Adwokat lub radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej również w sprawach rodzinnych. Obowiązek ten dotyczy także innych prawników zatrudnionych w Kancelariach adwokackich lub radcowskich, a także personel administracyjny.

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach rodzinnych. Staramy się świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie przy uwzględnieniu delikatnego charakteru spraw rodzinnych.  W celu umówienia konsultacji zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.