Zgłoszenie nabycia spadku do US oraz KW

Kiedy należy złożyć zeznanie o nabyciu spadku?

Zeznanie takie należy złożyć po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd lub notariusz mają obowiązek zawiadomić Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o nabyciu spadku.

Kiedy należy złożyć wniosek o wpisaniu nowych właścicieli do księgi wieczystej?

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość to wówczas po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia należy złożyć wniosek o wpisanie do księgi wieczystej nowych właścicieli. Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 200 zł. Wniosek ten może złożyć każdy ze spadkobierców.

Jaki jest termin na złożenie zeznania podatkowego?

W przypadku, gdy spadkodawca i spadkobierca należeli do zerowej grupy podatkowej warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie deklaracji najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Do zerowej grupy podatkowej należą dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, małżonek oraz rodzeństwo. W sytuacji, gdy nabycie spadku nie jest zwolnione z podatku termin na złożenie deklaracji wynosi jeden miesiąc.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o wpis spadkobierców w księgach wieczystych?

Wniosek taki należy złożyć niezwłocznie dołączając odpis prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu lub aktu notarialnego. W przypadku, gdy spadkobierca nie wykona tego obowiązku Sąd wezwie go do jego wykonania w terminie miesiąca pod rygorem nałożenia grzywny.

Za pośrednictwem jakiego formularza należy zgłosić nabycie spadku?

Nabycie spadku należy zgłosić na formularzu SD-Z2. Formularz ten można wypełnić w formie papierowej i wysłać na adres właściwego urzędu skarbowego lub elektronicznie podpisując dokument profilem zaufanym. W zeznaniu należy wymienić składniki majątku wchodzące w skład spadku oraz ich wartość. W przypadku nieruchomości należy podać ich powierzchnię, ponadto należy wskazać jaką powierzchnię mają znajdujące się na tej nieruchomości budynki. W formularzu konieczne jest też podanie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz numeru PESEL, a także serii i numeru dowodu osobistego spadkodawcy.

Jak złożyć wniosek o wpis spadkobierców w księgach wieczystych?

Wniosek ten składamy za pośrednictwem formularza KW-WPIS. Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienie Sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 200 zł.

Czy można załatwić formalności związane ze zgłoszeniem spadku w Urzędzie Skarbowym i księgach wieczystych przez pełnomocnika?

Tak. Pełnomocnikiem może być w tym przypadku adwokat lub radca prawny. Jeżeli chodzi o zeznanie podatkowe to pełnomocnictwo musi być udzielonego na urzędowym formularzu PPS-1. Pełnomocnictwo takie można sporządzić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej oraz podpisać własnoręcznym podpisem lub profilem zaufanym.

Czy spadkobiercy często zapominają o obowiązkach związanych nabyciem spadku?

Tak. Wielu spadkobierców nie jest świadoma, że po nabyciu spadku ciąży na nich szereg obowiązków względem skarbu państwa oraz Sądu wieczystoksięgowego. W przypadku gdy spadkobiercą powierzy sprawę pełnomocnikowi to załatwi on wszelkie konieczne formalności, a następnie przekaże dokumenty spadkobiercy.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria pomaga w spadku spadkowych, również tych dotyczących złożenia zeznania podatkowego o nabycia spadku oraz wpisania w księgach wieczystych spadkobierców. Jeżeli potrzebujesz pomocy możesz się z Nami skontaktować.