Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Niewypłacalność dłużnika 

 Bardzo często dochodzi do sytuacji, że określony podmiot staje się niewypłacalny. Najczęściej w takim przypadku wobec tego podmiotu wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli upadłego. Nie zawsze jednak wierzyciele tacy są znani, dlatego właśnie zasadą jest to, że wierzyciele są uwzględniani w postępowaniu upadłościowym na wniosek, a nie z urzędu. Wyjątek w tym zakresie stanowią w szczególności wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone hipotecznie.

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi, czy trzeba korzystać z formularza? 

  Z uwagi na fakt, że wierzyciel musi sam zgłosić swój akces w postępowaniu upadłościowym w jego interesie jest monitorowanie sytuacji swojego dłużnika. Informację o ogłoszeniu upadłości znajdują się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w stosownym ogłoszeniu. Dodatkowo wzmianka na okoliczność, że dany podmiot gospodarczy jest w stanie upadłości jest wpisana także do Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Informacja o ogłoszeniu upadłości powinna znaleźć się także w dzienniku o charakterze lokalnym. Jest to jednak najbardziej zawodne źródło informacji. Jeżeli syndyk lub nadzorca sądowy dysponują informacjami na temat wierzycieli upadłego powinni przesłać stosowne zawiadomienia o wszczęciu postępowania upadłościowego do tych wierzycieli. Informacje o wierzycielach upadłego można ustalić, w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych upadłego.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności? 

  Pismo zawierające zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym powinno zawierać szereg elementów. Do elementów takich należy przede wszystkim określenie upadłego oraz podanie dokładnych informacji na temat wierzyciela. Konieczne jest także sprecyzowanie kwoty wierzytelności z uwzględnieniem zarówno należności głównej jak i ubocznych. W zgłoszeniu wierzyciel podaje także tytuł wierzytelności oraz określa grupę do której ta wierzytelności należy. W przypadku braków formalnych zgłoszenia sędzia komisarz wezwie do ich uzupełnienia. Nie dotyczy to przypadków gdy wniosek jest składany przez adwokata lub radcę prawnego. W takiej sytuacji zgłoszenie zostanie odrzucone bez procedury konwalidacyjnej. Dla przykładu roszczenia z tytułu pożyczki czy kredytu znajdują się co do zasady w 2 grupie. Uprzywilejowane w tym przypadku są należności publicznoprawne oraz zobowiązania, które powstały już po ogłoszeniu upadłości (jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku przedsiębiorca w stanie upadłości byłby całkowicie pozbawiony wiarygodności finansowej dla kontrahentów).

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami upadłościowymi. Pomagamy zarówno upadłym przedsiębiorcom i konsumentom jak i wierzycielom dochodzących swoich słusznych roszczeń w toku postępowania upadłościowego.