Zgromadzenie wspólników w spółce zoo

Najważniejsze organy spółki

Jednym z organów spółki zoo, który podejmuje najważniejsze edycję o charakterze strategicznym dla rozwoju spółki jest Zgromadzenie Wspólników. W skład ww. zgromadzenia wchodzą wszyscy wspólnicy. W przypadku spółki jednoosobowej kompetencje zgromadzenia wspólników przysługują jedynemu wspólnikowi. Zasadą jest głosowanie na posiedzeniu Zgromadzania Wspólników, jednak za zgodę wszystkich wspólników jest możliwość powzięcia uchwały poza posiedzenie ww. organu w drodze głosowania pisemnego.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników 

Kodeks spółek handlowych wymienia przypadki, w których to właśnie Zgromadzenie Wspólników, a nie Zarząd musi podjąć decyzje. Do czynności takich należą między innymi: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy czy też zbycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. Przepisy wyróżniają zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwoływane jest w terminie 6 miesięcy od upływu roku obrotowego (warto pamiętać, że rok obrotowy może, ale nie musi w danym konkretnym roku być tożsamy z rokiem kalendarzowym). Na takim zgromadzenie dokonuje się między innymi udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników zwoływane jest jeżeli właściwe organy spółki o tym postanowią w przypadku gdy zachodzi taka konieczność, np. gdy jest niezbędna zgoda zgromadzenia wspólników do dokonania pewnej czynności, w szczególności zbycia przedsiębiorstwa. Zgromadzenie Wspólników odbywa się co do zasady w siedzibie spółki. Umowa spółki może również wskazywać inne miejsce jednak nie może ono znajdować się poza terytorium RP. Uchwały na zgromadzeniu wspólników co do zasady zapadają większością głosów. W niektórych przypadkach zachodzi jednak konieczność uzyskania kwalifikowanej większości głosów. Uchwała wspólników może zostać uchylona w trybie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Można również żądać stwierdzenia nieważności takiej uchwały. Ta druga instytucja znajduje zastosowanie gdy uchwała wspólników narusza przepisy prawa.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników 

Wspólnicy w trakcie zgromadzenia wspólników mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno adwokat, radca prawny, inny prawnik lub inna osoba. Takim pełnomocnikiem nie może być jednak członek zarządu spółki tj. pisemnej i dołączone do księgi protokołów spółki. Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje obsługą prawną spółek, a także reprezentację poszczególnych wspólników spółki.