Zmiany w prawie spadkowym

Nowe przepisy dotyczące prawa spadkowego

Jak wiadomo 18 października 2015 r. weszły przepisy zmieniające kodeks cywilny w części dotyczącej niektórych norm prawa spadkowego. Ustawa nowelizacyjna została ogłoszona pół roku wcześniej, ustawodawca przyjął właśnie 6 miesięczny okres tzw. vacatio legis, w którym obywatela mieli możliwość zapoznania się z przyjętymi zamianami. Zmiany te polegały przede wszystkim na tym, że wprowadzono instytucję milczącego przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza dla wszystkich spadkobierców.

Poprzedni stan prawny

Według przepisów obowiązującym przed datą 18 października 2015 r. jeżeli spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu (w sposób prosty lub z dobrodziejstwem inwentarza) spadku w terminie 6 miesięcy od dnia gdy dowiedział się o podstawie powołania zachodził skutek taki jakby złożył oświadczenie o przyjęciu spadku w sposób prosty, a tym samy spadkobierca odpowiadał za długo spadkowe bez ograniczeń. Nie dotyczyło do jednak niektórych podmiotów, w szczególności małoletnich. Jeżeli osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie złożyła ww. terminie żadnego ww. oświadczenia (w jej imieniu przedstawiciel ustawowy) uważało się, że przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Tak było również gdy jeden spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wówczas w braku odmiennego oświadczenia pozostałym w terminie 6 miesięcy od tego jak dowiedzieli się o podstaw powołania) przyjmowali oni spadek w sposób prosty. Pewien spór powstał w zakresie czy instytucja ta znajduje zastosowanie również gdy zaszło do milczącego przyjęcia spadku przez małoletniego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wypowiada się w tym zakresie pozytywnie stwierdzając, że gdy jeden ze  spadkobierców milcząco przyjął spadku z dobrodziejstwem inwentarza również pozostali spadkobiercy w taki sposób spadek przyjmują w braku odmiennego oświadczenia ww. terminie.

Stan prawny po zmianach 

Po zmianach zasady dotyczące milczącego przyjęcia spadku przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zostały rozciągnięte na pozostałych spadkobierców. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą nowelizacyjną przepisy w zmienionym brzmieniu stosuje się wyłącznie do spadków otwartych w dniu 18 października 2015 r., oraz otwartych później. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy w przypadku dziedziczenia ustawowego oraz z chwilą ogłoszenia testamentu gdy następuje dziedziczenie testamentowe. Decydującym momentem w przypadku dziedziczenia z ustawy mającym wpływ ustawy w nowym brzmieniu będzie więc dzień zgony spadkodawcy. Więcej informacji można uzyskać po konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym.

Kontakt z Kancelarią 

Kancelaria Radcy Prawnego na blogu, której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Więcej informacji z prawa spadkowego przeczytasz klikając tutaj.