Zrzeczenie się prawa do odwołania

Nowa instytucja kodeksu postępowania administracyjnego

W związku ze zmianą przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono możliwość zrzeczenie się prawa do odwołania. W poprzednim stanie prawnym nie było takiej możliwości. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje przez złożenia przez stronę oświadczenia wobec organu. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu, gdyż przepisy nie precyzują w sposób bardziej szczegółowy formy takiego oświadczenia. Z oświadczenia takiego powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że strona zrzeka się prawa do odwołania. Nie jest wystarczającym oświadczenie strony, że zgadza się z treścią decyzji. Zamiaru strony w tym zakresie nie można domniemywać. W imieniu strony prawa do odwołania może również zrzec się jej pełnomocnik. Pełnomocnik powinien jednak uzyskać zgodę strony na tę konkretną czynności z uwagi na fakt, ze zrzeczenie się prawa do odwołania co do zasady w sposób ostateczny pozbawia stronę możliwości obrony.

Czego nie może pracownik organu administracji? 

Organ administracji nie powinien doradzać stronie, aby ta zrzekał się prawa do wniesienia odwołania. Powinna być to suwerenna decyzja strony.  W treści decyzji administracyjnej powinno znajdować się pouczenie o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania, a dodatkowo na temat trybu i formy złożenia oświadczenia w tym zakresie. W przypadku gdy wszystkie strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, niezaskarżalna zwyczajnymi środkami odwoławczymi. Również zrzeczenie się prawa do odwołania ma charakter ostateczny. Nie istnieje możliwość cofnięcia ww. oświadczenia. Jest to zrozumiałe, gdyż możliwość wycofania takiego oświadczenia całkowicie pozbawiało by sensu i celu tej instytucji. Nie wyklucza to natomiast możliwości unieważnienia decyzji w przypadku, gdy dla przykładu strona zrzekają się prawa do odwołania pod wpływem przymusu psychicznego stosowanego przez organ. Skorzystanie z prawa do zrzeczenia się możliwości odwołania powinno nastąpić tylko i wyłącznie gdy strona ma pewność co do tego, że nie ma konieczności złożenia odwołania. W tym celu strona może skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym

Kiedy przepisy weszły w życie? 

Możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania istnieje wyłącznie w stosunku do decyzji wydanych w toku postępowań wszczętych po 1 czerwca 2017 r. Wynika to wprost z przepisów artykułu 16 ustawy nowelizującej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie oceny, czy zasadnym jest zrzeczenie się prawa do odwołania zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Prawnik dokona analizy Twoje sprawy. w celu zaproponowania najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzenia Twoich interesów o charakterze majątkowym oraz osobistym.