Zwolnienia grupowe, a ochrona w wieku przedemerytalnym

Kogo dotyczą przepisy?

  Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia uprawnień do emerytury są grupą szczególnie chronioną przez przepisy kodeksu pracy. Ochrona ta uniemożliwia, w szczególności rozwiązanie z takimi pracownikami umowy w trybie wypowiedzenia przez pracodawcę. Ochrona ta nie ma jednak charakteru absolutnego, gdyż przepisy przewidują sytuację, gdy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej. Należy także zaznaczyć, że ochrona przedemerytalna nie dotyczy możliwości uzyskania innych świadczeń niż emerytura, takich jak świadczenie przedemerytalne dla osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Przepisy te znajdują natomiast zastosowanie w sytuacji gdy chodzi o obniżony wiek pozwalający na uzyskania prawa do emerytury dla poszczególnych grup zawodowych. Teza ta jest akcentowana w orzecznictwie sądowym.

Czym są zwolnienia grupowe?

  Definicję zwolnień grupowych formułuje ustawa regulująca tę materię. Przepisy dotyczące zwolnień grupowych, z pewnymi wyłączenia stosuje się także do zwolnień indywidualnych, jeżeli następują u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W przypadku zwolnień grupowych i ww. zwolnień indywidualnych ograniczona jest ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym. Polega to na tym, że w tym okresie co prawda nie jest możliwe wypowiedzenia umowy o pracę, jednak pracodawca może złożyć wobec pracownika tak zwane wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie to może przewidywać zmianę warunków pracy w szczególności zmianę miejsca pracy. Oczywiście pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków w sposób wyraźny lub dorozumiany, jednak w takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia. Kluczowym zagadnieniem w tej sytuacji jest to, czy w takim przypadku pracownikowi przysługiwać będzie odprawa na podstawie ustawy potoczenie zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych. W orzecznictwie przyjmuje się, że odprawa taka będzie przysługiwać jeżeli pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków pracy z uwagi na znaczne niedogodności. Do niedogodności takich zaliczyć możemy miedzy innymi istotną zmianę miejsca pracy. Dla przykładu przeniesienie pracownika na drugi koniec Polski może się spotkać z jego uzasadnionym sprzeciwem. W razie wątpliwości można skonsultować się z adwokatem lub radca prawnym.

Jak możemy Ci pomóc?

 Nasza Kancelaria zajmuje się także sprawami pracowniczymi. Sprawy te czasem bywają standardowe i cechujące się niskim poziomem skomplikowania, niekiedy jednak koniecznym jest dokonanie analizy przepisów w różnych aktów prawnych. Nasza Kancelaria znajduje się. w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.