Zwolnienie opiekuna z opieki

Zwolnienie z funkcji opiekuna

Obowiązkiem opiekuna osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie jest sprawowanie pieczy nad pupilem. W niektórych jednak sytuacjach nie jest to już możliwe. Może tak się stać zwłaszcza gdy opiekun z przyczyn przez siebie niezależnych nie może w dalszym ciągu sprawować opieki. Dotyczy to, w szczególności przypadków gdy opiekun stał się do tego niezdolny do tego w skutek choroby. W takiej sytuacji nie tylko możliwe jest, ale także konieczne, aby opiekun został zwolniony ze swoich obowiązków. Istnieje także możliwość zwolnienia opiekuna ze swoich obowiązków z powodu negatywnego zachowania opiekuna. Przypadku te dotyczą sytuacji gdy opiekun nadużywa swojej władzy, np. dokonuje czynności prawnych niekorzystnych z punktu widzenia pupila lub narusza jego dobra osobiste znęcając się nad nim psychicznie lub fizycznie. W takim przypadku co oczywiste opiekun nie może w dalszym ciągu wykonywać obowiązków wynikających ze stosunku opieki.

Procedura postępowania w sprawie odwołania opiekuna

Decyzję w sprawie zwolnienia opiekuna z obowiązku wykonywania swoich obowiązków wydaje Sąd. Sąd w tym przypadku może działać z urzędu gdy uzyska informację uzasadniającą wydanie takiej decyzji, ale także na wniosek, w szczególności wniosek samego opiekuna. Warto pamiętać jednak o tym, że pomimo zwolnienia z obowiązku sprawowania opieki opiekun jest zobowiązany do dalszego prowadzenia pilnych spraw pupila do monumentu gdy jego obowiązki przejmie inny wyznaczony przez Sąd opiekun. Nie dotyczy to sytuacji gdy Sąd jednoznacznie w orzeczeniu zastrzega, że opiekun nie jest już uprawniony do podejmowania nawet spraw pilnych. Pod pojęciem sprawy pilne należą rozumieć takie, których załatwienie w określonym terminie jest konieczne ze względu na dobro pupila. Właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy będzie Sąd, w okręgu którego pupil posiada miejsce zamieszkania zgodnie przepisami ustawy kodeks postępowania cywilnego. W sprawach tych opiekun może być również reprezentowany przez prawnika posiadającego uprawnienia korporacyjne jakim jest wykonujący zawód radcy prawnego lub adwokata.

Wygaśnięcie opieki

Nie należy mylić zwolnienia z obowiązku sprawowania opieki z wygaśnięciem opieki. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wygaśnięcie opieki następuje bowiem w chwili osiągnięcia przez pupila pełnoletniości. Opieka w tym przypadku wygasa z mocy prawa i nie jest w tym zakresie potrzebna decyzja Sądu opiekuńczego.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rodzinnymi, w tym, sprawami o opiekę nad osobami małoletnimi. Sprawy te są bardzo skomplikowane i bardzo duży wpływ na ich rozstrzygnięcie ma przekonanie Sądu oceniającego materiał dowodowy w granicach swobodnego uznania sędziowskiego. Jeżeli chcesz, aby poprowadzić Twoją sprawę dot. opieki zapraszamy do wizyt w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.