Zwrot dopłat bezpośrednich

Świadczenie nienależne 

  Na terenie powiatu przeworskiego oraz jarosławskiego bardzo dużo osób prowadzi działalność rolniczą. W związku z tym faktem dużą liczba osób jest uprawniona do otrzymania wsparcia ze środków unijnych w postaci tzw. dopłat bezpośrednich. Do otrzymania tych dopłat jest uprawniony wyłącznie rolnik. W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, że otrzymana dopłata ma charakter świadczenia nienależnego. Najczęściej dochodzi do tego w sytuacji, gdy rolnik zmarł w trakcie trwania postępowania o przyznanie płatności lub po wydaniu pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Kto podejmuje decyzję?

  W zakresie przyznania płatności bezpośrednich oraz wydanie decyzji w zakresie obowiązku jej zwrotu orzeka Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najczęściej postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku zwrotu płatności rozpoczyna się od zawiadomienia osoby zainteresowanej o tym fakcie. W zawiadomieniu takim organ wzywa stronę do złożenia wyjaśnień w zakreślonym terminie. W sytuacji gdy wyjaśnienia strony okażą się przekonywujące organ umorzy postępowanie jako bezprzedmiotowe. Strona co do zasady powinna złożyć takie wyjaśnienia na piśmie. W piśmie takim można podnieść w szczególności zarzut przedawnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedawnienie przedmiotowego  obowiązku następuje z upływem 4 lat. Warto jednak zauważyć, że wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia ww. należności przewidywały dłuższy okres przedawnienia w sytuacji, gdy strona pozostawała w złej wierze. Obowiązek zwrotu płatności nie powstaje również wówczas gdy przyznanie płatności nastąpiło w skutek błędu organu. Jest to zrozumiałe, gdyż strona nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji zaniedbań pracowników organu. Istotne jest również to czy strona wiedziała o błędzie jeżeli bowiem organ wykaże, że tak właśnie było obowiązek zwrotu płatności powstanie. Pomocy w zakresie płatności bezpośrednich, w szczególności przy wypełnianiu wniosków udzielają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. W przypadku natomiast gdy powstanie spór z organem Agencji Restrukturyzacji warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. W sytuacji gdy strona nie zgadza się z decyzją Kierownika Biura Powiatowego ARiMR to wówczas przysługuje jej odwołanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. Ostatecznie sprawę może rozstrzygnąć Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga rolnikom w sporach dotyczących dotacji bezpośrednich. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.