Zmiany w KRS Rzeszów

Zajmujemy się w sposób kompleksowy obsługą zgłaszania zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących:

 1. składu zarządu,
 2. udziałów wspólników,
 3. adresu lub siedziby spółki,
 4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 5. innych zagadnień.

Obsługujemy:

 1. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. spółki jawne,
 3. spółki partnerskie,
 4. spółki komandytowe,
 5. spółki komandytowo-akcyjne,
 6. spółki akcyjne,
 7. stowarzyszenia,
 8. fundacje.

Zakres pomocy prawnej

Zajmujemy się zakładaniem i zgłaszaniem zmian do rejestru zarówno podmiotów założonych w trybie systemu s-24, jak i na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Od 1 lipca 2021 r. zgłaszanie zmian do rejestru, w przypadku tego rodzaju podmiotów realizowane jest za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PSR). Zajmujemy się także zakładaniem i rejestracją nowym spółek.

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)


FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Szybki kontakt

TELEFON
ADRES

al. Piłsudskiego 17/4

Rzeszów

E-MAIL

Jakie zmiany spółki należy zgłaszać do KRS?

Każdy podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym musi aktualizować swoje dane zawarte w tym rejestrze. Dotyczy to zarówno informacji zawartych w ogólnodostępnym systemie informatycznym KRS, jak i danych zawartych w aktach  rejestrowych.

Kto może zgłosić zmianę danych spółki?

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zgłosić członek zarządu lub ustanowiony pełnomocnik procesowy. Co ważne przed Sądem rejestrowym reprezentować spółkę może wyłącznie adwokat lub radca prawny, z pewnymi wyjątkami.

Czy można zgłosić zmianę danych spółki na formularzu papierowym?

Formularze papierowe wniosków do KRS dotyczące spółek handlowych całkowicie odeszły do lamusa. Złożenie wniosku na papierowym formularzu jest błędem, gdyż nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Papierowe wnioski są odsyłane przez pracowników sekretariatu sądów. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie poprzez portal informatyczny.

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS przez Internet?

Wniosek o zmianę danych podmiotu wpisanego do KRS należy złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Jest to system informatyczny dostępny przez Internet. W portalu tym należy założyć konto, a następnie uzupełnić elektroniczny formularz. Większość  danych podmiotu zostanie wypełnione automatycznie, co jest dużym ułatwieniem. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów papierowych stanowiących podstawę wpisu, np. uchwał wspólników, zarządu spółki, oświadczeń członków zarządu. Obowiązek ten nie dotyczy aktu notarialnego, gdyż w przypadku tego dokumentu wystarczy w odpowiednim polu formularza podać numer aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Odpisów Aktów Notarialnych. Od pewnego czasu każdy akt notarialny oraz jego treść jest rejestrowana w tym systemie, do którego dostęp mają Sądu rejestrowe. Wystarczy zatem, że referendarz sądowy lub sędzia wyszukają treść potrzebnego aktu notarialnego na podstawie numeru KREWAN i wówczas mogą go pobrać i zapoznać się z jego treścią.

Czy mogę zgłosić zmianę danych spółki w s24?

Tak, ale musi być spełnione kilka warunków. Przede wszystkim spółka musi być zarejestrowania  z użyciem tego systemu, po drugie umowa spółki nie mogła być zmieniana w formie aktu notarialnego. Ponadto na zgłoszenie zmiany danych spółki muszą pozwalać funkcjonalności techniczne systemu s24. System s24 nie umożliwia zgłoszenia każdej zmiany, np. nie jest możliwe zgłoszenie faktu odwołania prokurenta za pośrednictwem systemu s24. Warto również pamiętać, że tylko zmiana umowy spółki pociąga za sobą niemożliwość posługiwania się systemem s24. Takiego skutku nie powoduje zgłoszenie w systemie PRS zmiany danych spółki.

W jaki sposób mogę podpisać wniosek o zmianę danych wpisu w KRS?

W tym celu możesz się posłużyć profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który nie stracił ważności. Nie ma możliwości podpisania dokumentu inną metodą.

Co z oryginałami dokumentów stanowiących podstawę wpisu do KRS?

Oryginały dokumentów, których elektroniczne kopie załączyłeś do wniosku musisz przesłać w terminie 3 dni od złożenia wniosku do Sądu rejestrowego. W przypadku gdy tego nie uczynisz Sąd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku co wydłuży postępowanie. W przypadku gdy wniosek w imieniu spółki złożył adwokat lub radca prawny taki obowiązek nie istnieje. Sam fakt wprowadzenia przez adwokata lub radcę prawnego elektronicznych kopii dokumentów powoduje, że mają one status dokumentów urzędowych. Sąd rejestrowy może zwrócić się o przesłanie oryginałów dokumentów w takim przypadku tylko  wówczas gdy poweźmie wątpliwość co do ich autentyczności.

Ile kosztuje zgłoszenie zmian spółki do KRS?

Wysokość opłaty sądowej za zgłoszenie zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze sądowym za pośrednictwem PRS wynosi 200 zł, natomiast za pośrednictwem systemu s24 250 zł. Do opłaty sądowej należy doliczyć opłatę, z tytułu ogłoszenia zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Wynagrodzenie naszej Kancelarii za przygotowanie dokumentów potrzebnych do zgłoszenia wniosku, samego wniosku oraz reprezentacji w postępowaniu rejestrowym wynosi zwykle 900 zł. Warto zaznaczyć, że opłaty te obowiązują bez względu na liczbę zmian zgłaszanych w danym wniosku. Przy zmianie danych spółki warto zatem zgłosić wszystkie zmiany podmiotu, które są potrzebne, aby zaoszczędzić pieniądze.

Jak długo czeka się na zmianę wpisu w KRS?

Czas oczekiwania zależy od wielu czynników. Zasadą jest, że w systemie s24 wniosku o zmianę danych spółki są rozpatrywane nawet w ciągu kilku dni. W systemie PRS czas oczekiwania jest znacznie dłuższy, najczęściej powyżej miesiąca. Warto zauważyć, że na zmianę danych podmiotu czeka się znacznie dłużej niż na jego rejestrację. Jest to zrozumiałe, gdyż większość spółek to struktury proste, standardowe, natomiast zmiany danych spółek nie rzadko mają skomplikowany charakter.

Jaki jest termin na zgłoszenie zmian danych spółki do rejestru?

Każdą zmianę danych spółki należy zgłaszać do rejestru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. W przypadku naruszenia tego obowiązku na osoby odpowiedzialne może zostać nałożona kara pieniężna, jednak praktyce Sądy rejestrowe bardzo rzadko sięgają po ten środek.

Jakie zmiany należy zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego?

Można wymienić kilka najpopularniejszym zmian danych spółki zgłaszanych do rejestru, dla przykładu:

 • zmianę składu zarządu,
 • zmianę siedziby lub adresu spółki,
 • powołanie lub odwołanie  prokurentów,
 • zmianę umowy spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zamianę kodów PKD ujawnionych w rejestrze,
 • dodanie do danych rejestrowych dodatkowych informacji,
 • zmianę nazwy spółki,
 • zmianę zasad reprezentacji spółki,
 • zmianę wspólników lub ich danych.

Zmiany w zarządzie

Zmianą składu osobowego zarządu wymaga podjęcia uchwały przez wspólników w trybie pisemnych, która polega na tym, że  każdy ze wspólników podpisze uchwałę lub na zgromadzeniu wspólników.  Uchwała taka nie wymaga formy aktu notarialnego, może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej.  Najczęściej do zmiany składu zarządu dochodzi przy zmianie właścicieli spółki. W uchwale wspólników w takim przypadku odwołuje się określonych członków zarządu i powołuje nowych. Istnieje też możliwość zmiany stanowiska w zarządzie, np. gdy członek zarządu spółki zostaje jej prezesem.  Uchwała taka może być też oczywiście podjęta na zgromadzeniu wspólników, a wówczas stanowić będzie najczęściej załącznik do protokołu. Członek zarządu może też sam zrezygnować z funkcji i złożyć w tym celu stosowane oświadczenie na ręce innego członka zarządu, jeżeli natomiast, jest  jedynym członkiem zarządu musi w celu rezygnacji  funkcji zawiadomić o tym wspólników zwołując jednocześnie ich zgromadzenie. Do wniosku o zgłoszenia danych nowego członka zarządu należy dołączyć jego zgodę oraz oświadczenie wskazujące dokładny adres do doręczeń w Polsce, a jeżeli członek zarządu go nie posiada wskazujące Imię i Nazwisko pełnomocnika do doręczeń członka zarządu w Polsce. W takim przypadku potrzebna jest również pisemna zgoda pełnomocnika do doręczeń.

Zmiana siedziby lub adresu spółki

Zasadą jest, że w umowie spółki ustala się tylko siedzibę spółki, bez jej dokładnego adresu. W przypadku gdy spółka ma zmienić miejscowość siedziby to konieczna jest zmiana umowy spółki, która przybiera formę aktu notarialnego  lub aneksu do umowy zawartej na podstawie wzorca udostępnionego w systemie s24. Jeżeli natomiast chcemy zmienić tylko adres siedziby spółki wystarczy uchwała zarządu. Uchwała ta może być podjęta w trybie pisemnym, gdy wszyscy członkowie zarządu złożą pod nią podpis lub też być podjęta na posiedzeniu zarządu (wówczas uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia).

Powołanie lub odwołanie prokurenta

Powołanie lub odwołanie prokurenta to również okoliczność, którą należy zgłosić do rejestru. Warto jednak pamiętać o tym, że wpis tej zmiany do rejestru nie ma charakteru konstytutywnego co oznacza, że prokurent zostaje powołany lud odwołany z chwilą podjęcia  stosownej decyzji, a nie zgłoszenia jej do rejestru. Decyzję o  powołaniu prokurenta podejmuje w formie uchwały zarząd, natomiast do odwołania  prokurenta wystarczające jest oświadczenie jednego z członków zarządu. Prokurent może też sam zrezygnować z funkcji. Do wniosku o wpis danych nowego prokurenta należy dołączyć podobnie, jak w przypadku członka zarządu  oświadczenie o adresie, zgodzie, ewentualnie wyznaczeniu pełnomocnika do doręczeń w raz z jego zgodą na pełnienie funkcji. Zgłoszenie powołania prokurenta jest możliwe zarówno w systemie  PRS jak i s24, natomiast  zgłoszenie odwołania prokurenta  może nastąpić wyłącznie w PRS.

Zmiana umowy spółki

Każda zmiana umowy spółki musi być zgłoszona do rejestru. O ile po elektronizacji postępowania rejestrowego nie ma obowiązku załączania do wniosku o zmianę wpisu odpisu aktu notarialnego  lub jego kopii to nadal należy przedłożyć tekst jednolity umowy, czyli dokument po zmianach. Nie dotyczy to zmiany umowy za pośrednictwem systemu s24. Zmiana umowy może dotyczyć jej postanowień lub innych zapisów. Najczęściej zmiana umowy spółki łączy się z koniecznością zgłoszenia zmian innych danych ujawnionych w rejestrze.

Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki

W celu podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki konieczna jest zmiana jej umowy, chyba, że umowa zawiera postanowienie umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego wymaganym załącznikiem do wniosku o ujawnienie zmiany danych jest oświadczenie wspólników o objęciu i pokryciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym  oraz oświadczenie zarządu spółki, że wkłady na pokrycie udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym  zostały całości wniesione. Należy także sporządzić nową listę wspólników, która uwzględni fakt podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Obniżenie kapitału zakładowego spółki natomiast najczęściej łączy się z obowiązkiem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, która ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli spółki. Jest to zrozumiałe, gdyż o ile podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest korzystne dla jej wierzycieli, to obniżenie tego kapitału może uszczuplać prawa wierzycieli, w zakresie możliwości zaspokojenia swoich roszczeń.

Zmiana kodów PKD ujawnionych w rejestrze

Jeżeli przedsiębiorca, chce poszerzyć zakres prowadzonej działalności obejmujący klasyfikację PKD, które nie zostały wprowadzone do umowy spółki jako przedmiot jej działalności to wówczas konieczne jest ich dodanie do umowy przez jej zmianę. W rejestrze ujawnionych jest tylko 10 kodów PKD, co oznacza, że niektóre kody PKD wprowadzone do umowy spółki nie będą widniały we wpisie z KRS. Jeżeli zatem chcesz ujawnić kody PKD, które przewidziane zostały w umowie wystarczy, że złożysz wniosek do rejestru.

Dodanie do rejestru dodatkowych informacji

Od pewnego czasu przedsiębiorcy mogą dodać do rejestru dodatkowe dane dotyczące spółki takie jak adres e-mail czy adres strony internetowej. W przypadku spółek z ograniczona odpowiedzialnością podanie tych danych nie jest wymagane, jednak zalecane.

Zmiana nazwy spółki

Zmiana nazwy spółki zawsze wymaga zmiany umowy. Przed zmianą nazwy spółki warto sprawdzić, czy spółka o podobnej lub identycznej nazwie nie jest już zarejestrowana, gdyż w takim przypadku Sąd rejestrowy oddali wniosek o ujawnienie zmiany nazwy spółki.

Zmiana zasad reprezentacji spółki

Zasady reprezentacji spółki są ustalone w umowie. Jeżeli umowa nie zawiera takiego postanowienia do reprezentowania  spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu dział jacy łącznie lub jeden członek zarządu spółki dział jacy łącznie z prokurentem.

Zmiana wspólników

Udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością mogą być zbywane. Oznacza to, że skład osobowy wspólników spółki określony w umowie może ulec zmianie. Warto pamiętać, że zbycie udziałów w spółce nie wymaga zmiany jej umowy. Jeżeli jednak umowa uzależnia zbycie udziałów w spółce od zgody wyrażonej przez zarząd lub zgromadzenia wspólników do wniosku o wpis zmiany danych właścicieli spółki należy dołączyć te zgody w formie pisemnej. Sama umowa zbycia udziałów w spółce musi być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku gdy transakcja jest dokonywana w systemie s24 nie ma konieczności potwierdzania podpisu przez notariusza, ale umowa musi zostać podpisana profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do jakiego Sądu zgłosić zmiany?

W przypadkowy spółek, które mają siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.