Świadczenie wychowawcze w przypadku adopcji

Podstawa prawna świadczenia 500+

Świadczenie wychowawcze zwane potocznie 500 + jest przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem tego świadczenia jest pomoc rodzicom, lub innym uprawnionym podmiotom w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Jak wiadomo świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, a na drugie i kolejne bez spełnienia tego kryterium.

500+ nie tylko dla rodziców biologicznych 

Świadczenie to przysługuje również rodzicom adopcyjnym, bowiem dzieci adoptowane są traktowane na równi z dziećmi biologicznymi. Nie ma przy tym znaczenia czy nastąpiła adopcja niezupełna, czy też zupełna w tym całkowita. Dziecko przysposobione ma takie same prawa w zakresie świadczenia wychowawczego jak dziecko genetyczne. Świadczenie wychowawcze przysługuje również na dziecko jeszcze nieadoptowane, jeżeli postępowanie w sprawie przysposobienia już się toczy to jest został złożony wniosek o adopcję do właściwego Sądu Opiekuńczego. Przy tym koniecznym jest, aby przyszli rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem. Chodzi tutaj oczywiście o opiekę faktyczną, która przejawia się w tym, że przyszli rodzice adopcyjni zamieszkują wspólnie z dzieckiem ponosząc koszty jego wychowania, utrzymania. Nie należy mylić opieki faktycznej z instytucją opiekuna prawnego. Opiekunem prawnym dziecka rodzice adopcyjni staną się dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania adopcyjnego jeżeli Sąd orzeknie o adopcji. Opieka faktyczna jest natomiast sprawowana przez przyszłych rodziców adopcyjnych jako forma styczności z dzieckiem i następuje na podstawie szczególnej formy postanowienia zabezpieczającego, którego w zasadzie głównym celem jest zapewnienie osobistej styczności przysposabiającego z przysposobionym dzieckiem.

Całodobowa opieka nad dzieckiem 

Negatywną przesłanką ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Nie należy jednak tego utożsamiać z instytucją opiekuna prawnego, bowiem może nastąpić sytuacja, że opiekunem prawnym dziecka będzie rodzina zastępcza, natomiast opiekę faktyczna będzie sprawować przyszły rodzic adopcyjny. W takim przypadku dziecko nie jest umieszczone w pieczy zastępczej lub ww. instytucji bowiem fizycznie tam nie przebywa. Ponadto cel świadczenia wychowawczego przemawia za tym, aby przyznać do niego prawo osobie, które faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem i ponosi koszty jego wychowania, a także utrzymania. W przypadku gdy organ odmówił państwu prawa do tego świadczenia można złożyć odwołanie do SKO, które sporządzić może również adwokat lub radca prawny. Jeżeli również decyzji organu II instancji jest wadliwa należy złożyć skargę do WSA. Przed tym sądem mogą być państwa reprezentowani przez profesjonalnego prawnika. Zapraszam do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Tutaj znajduje się strona poświęcona ogólnym informacjom dotyczącym 500+.