Aktualność formularzy urzędowych

Formularz urzędowy 

 W przypadku, gdy określone pisma musi zostać wniesione do Sądu na formularzu urzędowych wniesienia takiego pisma bez wykorzystania ww. formularza będzie powodować, ze Sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni lub zwróci pismo wnioskodawcy, powodowi lub skarżącemu. W zamyśle ustawodawcy formularze maja stanowic ułatwienie na stron postępowania jednak w praktyce ze względu na ich niedoskonałość i niedopasowanie do każdego rodzaju postępowania bardzo często utrudniają pracę zawodowym zastępcą procesowym takim jak adwokaci lub radcy prawni.

Wybór formularza 

  Przy wyborze odpowiedniego formularza urzędowego ważne jest, aby zwrócić uwagę na jego aktualność. Wniesienie pisma sądowego na nieaktualnym formularzu uniemożliwia jego rozpoznawanie. Nie dotyczy to przypadków, gdy korzystanie z formularza jest fakultatywne, gdyż wówczas formularz traktowany jest jak zwykła forma pisma. Aktualne formularze można wybrać w budynku każdego Sądu. Formularze te znajdują się również na stronie internetowej sądów oraz na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo często jednak formularze zamieszczone na stronie Sądów są nieaktualne, gdyż strony te nie są aktualizowane. Źródłem formularzy urzędowych są także systemy informacji prawnej takie jak LEX oraz LexPolonica. Systemy te jednak również bywają zawodne i zawierają nieaktualne formularze. W związku z tym faktem najlepszym rozwiązaniem jest posiłkowanie się tekstem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zawierającym aktualny wzór formularza. Używanie aktualnych formularzy jest szczególnie ważne w przypadku postępowań wieczystoksięgowym  oraz wpis oraz zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowania te mają charakter ściśle formalny, dlatego nawet mały, nieistotny z punktu merytorycznego błąd w postaci nieprawidłowego wypełnienia formularza może skutkować odrzuceniem pisma. Błąd taki może polegać nawet na niewykreśleniu rubryki, która nie zostanie uzupełniona.

Aktualność formularza

  W celu upewnienia się, że posiadamy aktualny formularz można skonsultować się z prawnikiem. Informacji w zakresie aktualności formularzy udzielają również pracownicy administracyjny sądu, tacy jak sekretarze sądowi.  Ostatecznie to Sąd lub referendarz sądowy w postanowieniu lub zarządzeniu poinstruuje stronę jaki formularz jest aktualny podając stosowne rozporządzanie.

Pomoc w wypełnieniu formularza

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sporządzaniem wszelkiego rodzaju pism procesowych. W przypadku gdy jest to konieczne używane są formularze. Na naszej stronie znajdziesz również inne materiały przydatne przy rozpoznaniu problemów prawnych. Zapraszamy również do osobistych konsultacji w Kancelarii.