Apelacja

Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia wyroku Sądu 

Apelacja jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia nieprawomocnych wyroków Sądu I instancji. Sądem I Instancji może być zarówno Sad Rejonowy, jak i Sąd Okręgowy. Apelacja jest wnoszona za pośrednictwem Sądu, który wydał wyrok do Sądu wyższej instancji. Sądem odwoławczym właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku Sądu Rejonowego jest Sąd Okręgowy, natomiast od wyroku Sądu Okręgowego w I instancji Sąd Apelacyjny. Prawo do apelacji jest odzwierciedleniem dwuinstancyjnego prawa do Sądu gwarantowanego w Konstytucji. Apelacje wnosi się według następującej procedury. Najpierw należy złożyć wniosek do Sądu I instancji o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (ogłaszając wyrok Sąd podaje motywy wyroku wyłącznie w formie ustnej). Termin na dokonanie tej czynności wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Dzięki zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku sporządzonym na piśmie strona ma możliwość zapoznania się ze stanowiskiem Sądu, a ewentualnie sformułować zarzuty. Termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie wynosi dwa tygodnie, jednak Prezes Sądu może ten termin przedłużyć.

Wniesienie apelacji do Sądu

Po otrzymania odpisu wyroku w raz z uzasadnieniem strona może wnieść apelacje. Jeżeli natomiast nie złożono wniosku o doręczenie odpisu wyroku w raz z uzasadnieniem termin wniesienia apelacji wynosi 21 dni (7 dni + 14 dni). W apelacji należy oznaczyć zaskarżony wyrok oraz określić w jakiej części jest on kwestionowany. Należy również podnieść zarzuty. Mogą to być zarówno zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego jak i materialnego. Apelacja powinna też określać czego strona skarżąca domaga, np. uchylenia i zmiany wyroku. Apelujący działający przy pomocy zawodowego pełnomocnika powinien w sposób wystarczajmy sprecyzować jakich jego zdaniem naruszeń dopuścił się Sąd ze wskazaniem, które przepisy prawa procesowego lub materialnego naruszył. Skarżący może też powołać nowe dowody, jednak w tym zakresie występują pewne ograniczenia związane z prekluzją dowodową. Sporządzenie tego środka odwoławczego można również powierzyć adwokatowi, bądź radcy prawnemu, który będzie nas reprezentował w całym postępowaniu przed Sądem II instancji.

Pomoc zawodowego prawnika

W swojej praktyce często zajmujemy się sporządzeniem apelacji i innych środków zaskarżenia. Co znamienne nader często strona zwraca się do mnie dopiero, gdy został w jej sprawie wydany nieprawomocny wyrok, z którym się nie zgadza. Jeżeli chcesz uzyskać informację dotyczące Twojego konkretnego przypadku zapraszam na spotkanie w kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie, Przeworsku. Zapraszam również mieszkańców Przemyśla. Postaram Ci się pomóc korzystając z wiedzy swojej oraz Prawników, których zatrudniam, lub z którymi współpracuje.