Błędna ocena dowodów

Swoboda decyzyjna 

 Sąd rozstrzygając określone postępowanie korzysta z pewnego zakresu swobody w zakresie oceny materiału dowodowego. Swoboda ta co oczywiste nie jest nieograniczona i nie polega na arbitralnym podejmowaniu decyzji, ale pozwala na korzystanie z pewnego zakresu luzu decyzyjnego. Ocena dowodów jest procesem skomplikowanym i nie zawsze pozwala na dokonanie jednoznacznych ustaleń w zakresie stanu faktycznego. To czy Sąd uzna określony środek dowodowy za wiarygodny i przekonywujący zależy w znacznym stopniu od samego sędziego. Ważne jest jednak to, aby ocena taka była odpowiednio uzasadniona, a konstrukcja rozumowania konsekwentna i zgodna z zasadami logicznego myślenia. Pomocy w przygotowania środków zaskarżenia może udzielić również adwokat lub radca prawny.

Przekroczenie swobodnej oceny dowodów w postępowaniu 

  W praktyce procesowej przyjęło się, że zarzuty naruszenia postępowania polegające na przekroczenie swobodnej oceny dowodów przez Sąd są co do zasady stosunkowo słabym zarzutem, które rzadko bywa uwzględniany przez Sąd odwoławczy. Zarzut ten nie może bowiem polegać wyłącznie na odmiennej ocenie przez skarżącego materiału zgromadzonego w sprawie. W tym przypadku skarżący, który wniósł apelację lub zażalenie od orzeczenia musi wykazać, że rozumowanie Sądu przekracza granice swobodnej oceny dowodów. W takiej sytuacji najlepiej powołać się, jeżeli oczywiście zachodzą ku temu przesłanki na zarzut, że Sąd dokonał oceny materiału dowodowego w sposób sprzeczny z zasadami logicznego myślenia. Dla przykładu w postępowaniu rozwodowym powódka przedstawiła dowody na okoliczność, że pozwany utrzymywał kontakty z innymi kobietami po wyprowadzce ze wspólnego domu. Dowody te miały wykazać, ze pozwany dopuścił się zdrady, a tym samym jest winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd uznał ww. dowody za przekonywujące, a tym samym uznał okoliczności, na które powołuje się powódka za udowodnione i orzekł, że to pozwany jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego z powodu zdrady. Rozumowanie Sądu w tym zakresie jest jednak sprzeczne z zasadami logicznego myślenia w aspekcie formalnym. Polega to na tym, ze Sąd uznał że przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego może wystąpić gdy tego pożycia już nie ma chociaż zasady logicznego myślenia podpowiadają, że nie może uleć rozpadowi to co już nie istnieje. W tym zakresie wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który stwierdził, że nie można obciążyć małżonka winą z powodu utrzymywania kontaktów intymnym z innymi osobami po rozpadzie małżeństwa. 

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się pomocą prawną w przygotowaniu środków zaskarżenia takich jak apelacja. Apelację można oprzeć zarówno na zarzutach dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego jak przepisów postępowania. Serdecznie zapraszamy do współpracy.