Bezskuteczne uznanie dziecka

Oświadczenie o uznaniu dziecka przed Urzędnikiem 

  W sytuacji gdy nie obowiązuje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki inny mężczyzna może uznać to dziecko za swoje. W tym przypadku co oczywiste koniecznym jest wyrażenie zgody na takie uznanie przez matkę dziecka. Zarówno oświadczenie o uznaniu dziecka jak i oświadczenie matki powierzające te oświadczenie składane jest przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nie zawsze jednak oświadczenie takie jest zgodne z rzeczywistym stanem. Zdarzają się sytuację, że matka wprowadza rzekomego ojca w błąd, lub zarówno matka jak i mężczyzna, który uznał dziecko pozostaję w błędnym przekonaniu, że jest jego biologicznym ojcem. Może dojść także do sytuacji że zarówno kobieta jak i mężczyzna wiedzą, że nie jest on biologicznym ojcem dziecka, ale decydują się aby on uznał je za swoje. Takie działanie jest zwykle podyktowane dobrem dziecka, jednak nie jest to właściwe. Złożenie przed kierownikiem USC nieprawdziwego oświadczenie jest przestępstwem. Znacznie lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest, aby mężczyzna adoptował dziecko.

Uchylenie się od oświadczenia o uznaniu dziecka

  W przypadku gdy wyjdzie na jaw, że mężczyzna który uznał dziecko za zgodą jego matki nie jest jego biologicznym ojcem właściwą procedurą jest wytoczenie powództwa o ustalenie, że uznanie dziecka za bezskuteczne. Kwestię te uregulowane są w art. 78 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Legitymację czynną do wytoczenia takiego powództwa posiada mężczyzna, który złożył przedmiotowe oświadczenie. Dodatkowo powództwo takie może wytoczyć matka dziecka. Nie jest koniecznym, aby w pozwie wskazać mężczyznę, który jest biologicznym ojcem dziecka. Do pozwu należy dołączyć natomiast dowody, które potwierdzają, że mężczyzna, który uznał dziecko nie jest jego biologicznym ojcem. W dzisiejszych czasach dowodem takim będą przede wszystkim badania DNA. Termin na wytoczenie takiego powództwa wynosi zaledwie 6 miesięcy. Początek biegu tego terminu rozpoczyna się od dnia kiedy uprawniony do wytoczenia powództwa dowiedział, się o okolicznościach, które stanowią jego podstawę. W praktyce decydować będzie data otrzymania badań DNA. Jeżeli natomiast termin ten nie zostanie zachowany można zwrócić się do Prokuratora, aby ten wytoczył stosowne powództwo. Prokurator będzie w tym przypadku działał dla dobra dziecka i interesu społecznego i nie jest ograniczony 6-miesięcznym terminem. Nie mniej często w takich sytuacjach Prokurator odmawia z uwagi właśnie  na dobro dziecka. 

Gdzie szukać pomocy?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach rodzinnych. Ustalenie pochodzenia biologicznego danej osoby to bardzo delikatna sprawa, dlatego warto uzyskać wsparcie adwokata lub radcy prawnego z naszej lub innej Kancelarii. Przydatna może być również pomoc psychologa.