Biegły sądowy

Kiedy Sąd musi powołać biegłego sądowego? 

W niektórych procesach sąd musi powołać biegłego. Czynność tę może dokonać z urzędu lub z inicjatywy strony bądź uczestnika postępowania, który złoży stosowany wniosek dowodowy. Sąd powołuje biegłego, gdy do rozstrzygnięcie koniecznie jest posiadania istotnej z punktu widzenia orzekania wiedzy specjalistycznej. Stałym  biegłym sądowym może osoba, która ukończyła 25 rok życia oraz posiadać wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny. Prezes Sądu Okręgowego prowadzi stałą listę biegłych z różnych dziedzin wiedzy naukowej i praktycznej. Biegły może być również powołany ad hoc, musi on wtedy wykazać, że rzeczywiście posiada wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.

Wiedzą specjalistyczna biegłego sądowego

Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, gdy potrzebna jest wiedza specjalistyczna z bardzo niszowej dziedzinie nauki, jednak Sąd musi zasięgnąć czyjeś opinii bowiem nie posiada informacji specjalistycznych na ten temat. Sąd nie może powołać biegłego z zakresu polskiego prawa krajowego nawet jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i wymaga wiedzy z bardzo specjalistycznej dziedziny prawa. Sąd może natomiast powołać biegłego z zakresu obcego prawa krajowego, w szczególnego niemieckiego prawa krajowego, czy norweskiego prawa krajowego. Można również podważyć ustalenia dokonane przez biegłego, warto wtedy powierzyć sformułowanie zarzutów adwokatowi lub radcy prawnego. Prawnik będzie bronił Twoich słusznych racji przed Sądem.

Zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego

Jeżeli strona bądź uczestnik wnosi o powołanie biegłego na wskazane okoliczności jest zobowiązana do wpłacenia na rachunek bankowy sądy zaliczki na czynności biegłego. Wysokość tej opłaty jest zależna od rodzaju opinii, którą ma sporządzić biegły. Sąd ustali wysokość zaliczki wzywając stronę do jej wniesienia w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia dowodu. Dlatego ważne jest, aby wnioskodawca zmieścił się w terminie.

Biegły rzeczoznawca majątkowy

Najczęściej w procesach i postępowaniach nieprocesowych sporządzane są opinie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych na okoliczności określenia wartości nieruchomości bądź innych rzeczy, a także wartości powstałych szkód, w szczególności komunikacyjnych. Często jako biegli występują również lekarze medycyny oraz lekarze weterynarii. W sprawach z zakresu prawa budowlanego występują natomiast biegli inżynierowie budownictwa i architektury.

Prywatna opinia na zlecenie strony

Strona może również przed wszczęciem postępowania może zlecić sporządzić operat szacunkowego czy opinii osobie posiadającej wiedzę specjalistyczną. Nasza Kancelaria współpracuje z wieloma specjalistami, w tym rzeczoznawca majątkowym. Jeżeli potrzebujesz wiedzy specjalistycznej skontaktuj się z naszym biurem w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.