Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Kiedy Sąd nie wyda nakazu zapłaty?

W niektórych przypadkach Sąd nie wydaje nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pomimo żądania powoda. Dzieje się tak w sytuacjach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. W takiej sytuacji Sąd rozstrzygnie żądanie pozwu na rozprawie. Przeszkody uniemożliwiające wydanie nakazu zapłaty mają charakter formalno-prawny co oznacza, że ich zaistnienie bezwzględnie nakazuje zaniechanie wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty może być wydany gdy roszczenie na podstawie dołączonego do pozwu materiału dowodowego należy uznać za zasadne. Taki materiał będzie stanowić w szczególności umowa pisemna zawarta pomiędzy stronami stosunku prawnego. Przeszkodę do wydania nakazu zapłaty stanowi natomiast oczywista bezzasadność roszczenia. Jest to zrozumiałe, gdyż jeżeli już na pierwszy rzut oka dla orzekającego prawnika żądanie pozwu nie zasługuje na ochronę nie zachodzi potrzeba wydania ww. nakazu. Dzieje się tak, w szczególności gdy powód domaga się zapłaty kwoty, która jak wynika z treści uzasadnienia pozwu została już uiszczona przez dłużnika. Nakaz zapłaty nie może także zostać wydany w przypadku gdy przytoczone przez powoda okoliczności budzą uzasadnione wątpliwości. Wątpliwość taka może polegać w szczególności na tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie podrobienia podpisu na umowie stanowiącej podstawę roszczenia powoda. Dodatkowo nie istnieje możliwość wydania nakazu zapłaty gdy roszczenia powoda wynika z umowy wzajemnej. Umowa wzajemna to taka umowa na podstawie której obie ze stron są wzajemnie wobec siebie zobowiązane oraz uprawnione, a ich świadczenia mają ekwiwalentny charakter.

Przesłanki negatywne wydania nakazu zapłaty

Kolejną przesłanką negatywną w zakresie wydania nakazu zapłaty jest niemożliwość doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty. Dzieje się tak gdy miejsce pozwanego nie jest znane. W takim przypadku co prawda można wytoczyć powództwo po uprawdopodobnieniu okoliczności, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane i w takim przypadku jego interesy w toku rozprawy będzie reprezentował kurator jednak wydanie nakazu zapłaty nie jest wówczas możliwe. Podobnie jest w sytuacji gdy miejsce pobytu pozwanego znajduje się poza granicami kraju, bowiem nakaz zapłaty musi zostać doręczony w Polsce. Funkcję kuratora dla strony nieznanej z miejsca pobytu pełni najczęściej adwokat lub radca prawny.

Ochrona praw pozwanego

Przesłanki negatywne w zakresie możliwości wydania nakazu zapłaty służą ochronie praw pozwanych, którzy w skutek uprawomocnienia nakazu zapłaty będą zobowiązani do zapłaty pod rygorem wytoczenia postępowania egzekucyjnego. Postępowanie upominawcze jest niezwykle szybkie i proste dlatego służy co do zasady dochodzeniu roszczeń o charakterze niespornym. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku oraz Jarosławiu.