Cesja wierzytelności

Na czym polega cesja wierzytelności? 

Cesja wierzytelności polega na przelaniu wierzytelności z jednej osoby na drugą. W takim przypadku następuje zmiana pierwotnego wierzyciela. Zasadą jest, że w przypadku zmiany wierzyciela nie jest konieczna zgoda dłużnika, co za tym idzie bank, czy inny pożyczkodawca lub kredytobiorca może sprzedać nasz dług np. firmie windykacyjnej. Zasada ta nie obowiązuje w drugą stronę, bowiem do zmiany dłużnika potrzebna jest zgoda wierzyciela. Jest to zrozumiałe bowiem zamiana taka może wpływać na możliwość zaspokojenia wierzyciela, z uwagi na fakt iż nowy dłużnik może dysponować mniejszymi zdolnościami płatniczymi niż poprzedni. Zasady cesji wierzytelności reguluje kodeks cywilny. W raz z przeniesieniem prawa do wierzytelności na nowego wierzyciela przechodzą również inne prawa związane z wierzytelnością, takie jak uprawnienie do żądania należności ubocznych, w szczególności odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Charakter umowy cesji wierzytelności 

Umowa cesji ma charakter zobowiązująco-rozporządzający, chyba że strony inaczej postanowią lub jeżeli lex specialis przewidział wyjątek w tym zakresie. Umowa cesji jest również umową kauzalną, oznacza to, że jej ważność nie jest oderwana od przyczyny jej zawarcia, czyli stosunku podstawowego, któremu umowa ta czyniła zadość (zobowiązaniem abstrakcyjnym natomiast jest np. zobowiązanie wynikające z czeku). Umowa przelania wierzytelności może być zawarta w dowolnej formie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy sama wierzytelność jest stwierdzona pismem to również jej cesja powinna czynić zadość pisemnej formie. Nowy wierzyciel powinien zawiadomić dłużnika o cesji pod tym rygorem, że w przypadku gdy tego nie zrobi dłużnik będzie mógł skutecznie spełnić zobowiązanie do rąk pierwotnego wierzyciela (chyba, że dłużnik wiedział o zmianie wierzyciela na podstawie cesji). W niektórych przypadkach można również nabyć prawa do wierzytelności spłacając cudzy dług. Warto pamiętać, że w przypadku cesji wierzytelności nowy wierzyciel musi uzyskać nową klauzule wykonalności, bowiem klauzula ta wskazuje konkretnego wierzyciela. Można również zamieścić w umowie, z której wynika wierzytelność, że wierzyciel nie będzie mógł dokonać cesji wierzytelności, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy umowa ta ma formę pisemną również to postanowienie musi mieć taką formę. Zasadą jest, że pierwotny wierzyciel odpowiada wyłącznie za istnienie zobowiązania, a nie za zdolności płatnicze dłużnika.

Pomoc zawodowych prawników 

Jeżeli bank lub inny wierzyciel zbył Twoją wierzytelność i chcesz wiedzieć czy miał do tego prawo zapytaj adwokata lub radcy prawnego. Prawnik pomoże Ci również w przypadku gdy to Ty chcesz scedować przysługującą Ci wierzytelność na inną osobę. Zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego osoby z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Województwa Podkarpackiego, w tym powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz jarosławskiego.