Charakter wpisu w księdze wieczystej

Funkcje i cele ksiąg wieczystych

Celem ksiąg wieczystych jest ochrona stosunków własnościowych oraz zapobieganie sytuacjom polegającym na tym, że podmiot prawa zbywa nieruchomość, do której nie przysługuje mu prawo własności. W związku z tym faktem każdy przed nabyciem nieruchomości może sprawdzić jej stan prawny w księgach wieczystych. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę w dobrej wierze. Nie oznacza to jest, że zawsze wpis ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, dla której jest prowadzona ta księga. Może to wynikać z różnych powodów. Wpis może być po prostu nieaktualny. Dla przykładu po śmierci właściciela nieruchomości wszelkie prawa, w tym własność przypada jego spadkobiercom. Do momenty przeprowadzenia postępowania spadkowego i uzyskania postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia osoby takie nie mogą wpisać się jako właściciele w księdze wieczystej. Błąd w księdze wieczystej może także wynikać w skutek błędu człowieka. Dla przykładu notariusz mógł popełnić błąd w akcie notarialnym co doprowadziło do wprowadzenia błędnych danych w księgach wieczystych. Błąd taki może zostać sprostowany przez sporządzenie protokołu notarialnego na okoliczność takiego błędu, a jeżeli to nie jest możliwe sprostowanie takiego błędu powinno nastąpić w drodze powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Charakter wpisu w księgach wieczystych

W praktyce obrotu prawnego bardzo często dochodzi do sytuacji, że osoby utożsamiają w każdym przypadku treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Świadomości faktu, iż wpis w księdze wieczystej co do zasady nie ma charakteru konstytutywnego bardzo często nie posiadają również organy administracji. Dla przykładu w celu realizacji celu publicznego została wywłaszczona nieruchomość, jednak nie zgłoszono odpowiedniej aktualizacji do ksiąg wieczystych. Inwestycja nie została jednak zrealizowania, dlatego też strona, czyli poprzedni właściciel domagają się zwrotu tej nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Starosta odmawia zwrotu nieruchomości umarzając postępowanie podnosząc, że jest ono bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż poprzedni właściciele nadal figurują w księgach wieczystych. Decyzja wydana na podstawie takiego założenia narusza prawo i powinna zostać uchylona.

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie określenia stanu prawnego nieruchomości zapraszamy do kontaktu z Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Prawnik zbada stan prawny nieruchomości zarówno w oparciu o treść samej księgi wieczystej jak i inne zgromadzone przez Ciebie dokumenty.