Darowizna

Charakter prawny darowizny w polskim porządku prawnym 

Darowizna wbrew obiegowej opinii nie jest czynnością jednostronną, ale umową prawa cywilnego. Do jej zawarcie konieczne jest bowiem zarówno zgodne oświadczenie woli obdarowanego, jak i darczyńcy. Kwestie związane z darowizną reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa, a w zakresie nieregulowanym lub bezwzględnie obowiązującym przepisy kodeksy cywilnego. Istota darowizny polega na tym, że jeden podmiot zobowiązuje się wobec drugiemu podmiotu przekazać nieodpłatnie pewien składnik majątkowy. Umowa darowizn może być zawarta w dowolnej formie, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie darczyńcy musi mieć formę aktu notarialnego. Niespełnienie tego wymogu powoduje nieważność dokonane czynności prawnej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których darowizna została już wykonana, w takim przypadku nawet w przypadku gdy oświadczenie darczyńcy nie zostanie złożone w przepisanej formie darowizna jest ważna. Oczywiście w przypadku gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość koniecznym jest bezwzględne zachowanie formy aktu notarialnego

Wynagrodzenie dla darczyńcy 

Umowa darowizny jest bezpłatna, co oznacza, że nie może być przewidziane z jej tytułu wynagrodzenie dla darczyńcy, wówczas będzie ona miała bowiem charakter pozornej czynności prawnej. Możliwe jest jednak dokonanie darowizny z poleceniem, co polega na tym, iż darczyńca nakłada na obdarowanego obowiązek określonego działania lub zaniechania. Zobowiązanie obdarowanego ma w tym przypadku charakter naturalny, inaczej niezupełny co oznacza, że jego wykonanie nie może być przymusowo wyegzekwowane.

Odwołanie darowizny 

W przypadku dokonania darowizny istnieje możliwość jej odwołania. Jeżeli zobowiązanie darczyńcy wynikające z umowy darowizny nie zostało jeszcze wykonane, np. nie został przeniesiony na obdarowanego przedmiot darowizny odwołanie darowizny jest możliwe po spełnieniu niewygórowanych przesłanek, o którym mowa w kodeksie cywilny (wykonanie darowizny uniemożliwi darczyńcy utrzymanie siebie lub osób wobec, których jest zobowiązany do alimentacji). W przypadku natomiast darowizny już wykonanej skuteczność odwołania jest oceniania według zasadności oświadczenia o odwołania darowizny. Oświadczenie takie jest skuteczne jeżeli odwołanie darowizny nastąpiło z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, np. dopuszczenia się wobec darczyńcy czynu nagannego pod względem etycznym, np. zdrada. Odwołanie darowizny powinno mieć formę pisemną. Po odwołaniu darowizny można domagać się zwrotu przedmiotu darowizny na drodze polubownej, a potem Sądowej. W postępowaniu tym może nam pomóc adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii 

Nasza Kancelaria posiada swoje siedziby w Przeworsku Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia spotkania podczas którego uzyskają państwa poradę prawną w sprawach darowizny adekwatną do stanu faktycznego.