Dowody

Dowód w postępowaniu cywilnym 

Pojęcie dowodu w postępowaniu cywilnym ma znaczenie kluczowe. Środkiem dowodowym jest pewien zapis informacji, np. zeznania świadka, czy treść dokument. Natomiast źródłem dowodu jest obiekt od którego ten środek pochodzi, może to być np. oskarżony w przypadku wyjaśnień, czy płyta CD, na której zapisane są informacje stanowiące środek dowodowy. Dowodzenie jest pewnym procesem myślowym polegającym na wykazaniu, iż informację, które zawiera środek dowodowy potwierdzają pewną okoliczność, fakt, zdarzenie w świecie wewnętrznym. Dla przykładu akt urodzenia dziecka wskazujący kto jest jego ojcem dowodzi faktu ojcostwa, zaświadczenie z CEIDG potwierdza, że dana osoba fizyczna prowadzi lub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Inicjatywa dowodowa 

W postępowaniu cywilnym zasada jest, że sąd przeprowadza dowody na wniosek stron postępowania zgodnie z zasadą kontradykcyjności procedury procesowej. Oznacza to, że strona, która chce powołać dowodów musi złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu wniosek dowodowy. Taki wniosek powinien wskazywać dowód, w przypadku zeznań świadka musi to być imię i nazwisko świadka  oraz adres zamieszkania (dane adresowe są potrzebne Sądowi do wezwania świadka na rozprawę), w przypadku dokumentów  musi to być oryginał lub kopia (poświadczona przez organ administracji, który ten dokument wydał, przez notariusza lub radcę prawnego, bądź adwokata występującego jako pełnomocnik w danej sprawie, kserokopie dokumentu, która nie została prawidłowo poświadczona Sąd odrzuci) oraz wskazać na jaką okoliczność dany dowód został powołany czyli jakiego faktu ma dowodzić.

Dopuszczenie dowodu 

Sąd wydaje rozstrzygnięcie na podstawie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Sąd kieruję się swobodną oceną dowodu, która nie ma jednak charakteru bezwzględnego, nie jest bowiem oceną dowolną o charakterze arbitralny. Przy ocenie dowodów Sąd musi kierować się zasadami logiki, wiedzy oraz doświadczenia życiowego. Procedura cywilna zwłaszcza w zakresie procesu dowodzenia jest skomplikowana i wymaga dużej znajomości kodeksu postępowania cywilnego. Z uwagi na tę okoliczność powierzenie sprawy profesjonalnemu Prawnikowi może wpłynąć na treść rozstrzygnięcia, bowiem jak wspomniano powyżej Sąd co do zasady w postępowanie procesowym nie podejmuje czynności dowodowych z urzędu, lecz na wniosek uprawnionych stron tego postępowania. Moja kancelaria znajduje się w Centrum Rzeszowa, a także nad bankiem Spółdzielczym w Przeworsku oraz w Domu Towarowym Globus w mieście Jarosławiu. Prowadzę także sprawy powierzone na terenie całego województwa podkarpackiego.