Egzekucja należności

Na czym polega windykacja? 

Windykacja należności na drodze formalno-prawnej powinna zacząć się od pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty. Najlepiej jak wezwanie takie przygotuje prawnik, najlepiej radca prawny lub adwokat. W wezwaniu takim należy skutecznie przekonać dłużnika, aby ten dobrowolnie uregulował zobowiązanie. W tym celu należy pouczyć dłużnika, że w przypadku nie zaspokojenia zobowiązania skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie skutkować dla dłużnika wyjątkowo negatywnymi konsekwencjami finansowymi. W takiej sytuacji bowiem oprócz należności głównej dłużnika obciążą koszty procesu, a dokładniej obowiązek ich zwrotu stronie powodowej, jeżeli wygra ona postępowanie. Koszty procesu to w szczególności opłata wpisowa od wniesienia powództwa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz ewentualne wydatki na pokrycie kosztów opinii biegłego jeżeli taka opinia jest niezbędna.  Do kosztów tych zalicza się również wynagrodzenie pełnomocnika, jeżeli pełnomocnik ten jest radcą prawnym lub adwokatem. Nie zalicza się natomiast kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radca prawnym, nawet jeżeli jest prawnikiem.

Nadanie klauzuli wykonalności 

Dłużnika obciąża również koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi. Gdy dłużnik nie wykona dobrowolnie wyroku będzie musiał również pokryć koszty związane z egzekucją, w tym opłatę egzekucyjną oraz koszty poszukiwania majątku dłużnika. W wezwaniu do zapłaty należy dłużnikowi wyznaczyć termin zapłaty oraz pouczyć o tym, że od dnia wymagalności roszczenia wierzyciel ma prawo doliczać odsetki umowne jeżeli takie zostały ustalone lub ustawowe.

Skierowanie sprawy do Sądu 

Jeżeli dłużnik nie spełnił dyspozycji zobowiązania należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie również można powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnego, gdyż tylko taki prawnik może reprezentować stronę w sądzie bez ograniczeń. Do pozwu należy dołączyć dokumenty lub inne dowody potwierdzające istnienie zobowiązania w szczególności podpisane przez dłużnika rachunki czy umowy. Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym albo rozpoznać sprawę na zasadach ogólnych. Warto pamiętać, że w niektórych sprawach pozew należy złożyć na urzędowym formularzu. Skuteczne z punktu widzenia powoda przeprowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego doprowadzi do odzyskania należnych pieniędzy i obciążenia kosztami procesu niesumiennego dłużnika. Pani mecenas prowadzi sprawy z zapłatę w szczególności przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu, Sądem Rejonowym w Lubaczowie, Sądem Rejonowym Łańcucie oraz Sądem Rejonowym w Przeworsku, a także Sądem Rejonowym oraz Sądem Okręgowym w Rzeszowie.