Egzekucja przeciwko skarbowi państwa

Skarb Państwa jako dłużnik lub wierzyciel 

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że stroną w postępowaniu egzekucyjnym jest skarb państwa. W niniejszym artykule zostanie omówiona sytuacji, gdy to skarb państwa jest zobowiązany do zapłaty na rzecz innego podmiotu na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu. W tym zakresie skarb państwa jest w pewnym sensie uprzywilejowany. Wynika to z faktu, że wierzyciel w celu egzekucji świadczenia jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać państwową jednostkę organizacyjną do spełnienia ww. świadczenia. Właściwą państwową jednostka organizacyjną w tym zakresie będzie jednostka, z której działalnością związane jest dochodzone przez wierzyciela świadczenie. W wezwaniu takim wierzyciel jest zobowiązany do wskazania tytułu egzekucyjnego, tytułem takim może być w szczególności prawomocny wyrok Sądu lub nakaz zapłaty. Dopiero w przypadku gdy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez ww. państwową jednostkę organizacyjną ww. wezwania dochodzona wierzytelność nie zostanie zaspokojona wierzyciel ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po nadaniu klauzuli wykonalności wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku egzekucyjnego do Komornika. W takim przypadku organ egzekucyjny dokona zajęcia rachunku bankowego państwowej jednostki organizacyjnej, której to świadczenie dotyczy i ściągnie z tego rachunku kwoty w celu zaspokojenia wierzyciela.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Inaczej sytuacja kształtuje się natomiast w przypadku świadczeń niepieniężnych bowiem w tym przypadku nie jest możliwe zajęcie rachunku bankowego. W związku z tym faktem przepisy przewidują alternatywną formę dochodzenia roszczeń, która polega na tym, że Sąd na wniosek wierzyciela wyznacza kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej termin do spełnienia świadczenia. W przypadku gdy ww. kierownik nie wykona zobowiązania nałożonego przez Sąd zostanie na niego nałożona kara grzywny.

Zalety prowadzenia egzekucji przeciwko skarbowi państwa

Zaletą sytuacji, gdy to właśnie skarb państwa jest wierzycielem jest to, że istnieje co do zasady pewność, iż wierzytelność pieniężna zostanie prędzej czy później zaspokojona w raz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Skarb państwa jest podmiotem wypłacalnym, dlatego nie ma obaw, że działania egzekucyjne okażą się bezskuteczne. Wato jednak pamiętać o odrębnościach związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym od skarbu państwa. Zachowanie wymogów, o których mowa w niniejszym artykule pozwoli wierzycielowi na uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Wobec skarbu państwa wierzyciela może reprezentować adwokat lub radca prawny.

Pomoc prawna w sprawach egzekucyjnych 

Nasza kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy wierzycieli do współpracy w zakresie pomocy prawnej koniecznej w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.