Egzekucja przedawnionych roszczeń

Dochodzenie przedawnionych długów

 W praktyce często dochodzi do sytuacji, że wierzyciel kieruje do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie orzeczenia zasądzającego wierzytelność, która po wydania ww. orzeczenia stała się naturalna w skutek przedawnienia. Organ egzekucyjny nie jest właściwy do badania zarzutu przedawnienia. To wierzyciel powinien określić czy wierzytelność ma charakter naturalny, a jeżeli tak zaniechać egzekucji.

Jak powinien się zachować dłużnik? 

  Dłużnicy często nie wiedzą jak działać w przypadku gdy komornik prowadzi egzekucję na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego. W takim przypadku dłużnicy zwykle zwracają się z różnego rodzaju wnioskami do komornika, co nie jest właściwym działaniem. W takim przypadku dłużnik powinien przede wszystkim ustalić czy tytuł wykonawczy rzeczywiście uległ przedawnieniu. Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu ulegają przedawnieniu po 10 latach, jednak okres biegu przedawnieniu w skutek pewnym okoliczności ulega przerwaniu. Do okoliczności takich należy, w szczególności złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Nie jest przy tym ważne czy we wniosku tym wierzyciel podał prawidłowy adres dłużnika. W związku z tym faktem może dojść do sytuacji, że toczyło się już postępowanie egzekucyjne o czym dłużnik nie wiedział, a tym samym bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu. W takim przypadku dłużnikowi będzie bardzo trudno ustalić, czy dochodzone roszenie uległo przedawnieniu.

Co gdy sprawa jest już w Sądzie? 

  W przypadku gdy wierzyciel pomimo faktu przedawnienia skierował sprawę do egzekucji dłużnik powinien wytoczyć tak zwane powództwo opozycyjne. W powództwie tym powód żąda pozbawienia klauzuli wykonawczego w całości lub w części. W powództwie tym powód może podnieść zarzut przedawnienia roszenia po jego wydaniu lub po wydaniu klauzuli wykonalności. W powód należy również wnieść o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Na wydanie rozstrzygnięcia w trybie zabezpieczającym Sąd ma 7 dni (w praktyce bardzo często Sąd nie wywiązuje się z ww. terminu). Sąd zwykle przychyla się do takiego wniosku. Jeżeli natomiast komornikowi udało się już wyegzekwować całość lub części wierzytelności i przekazać je na rachunek wierzyciela to wówczas dłużnik ma prawo wytoczyć powództwo o zwrot świadczenia nienależnego. W przypadku uwzględnienia takiego powództwa wierzyciel będzie musiał również pokryć koszty postępowania.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w zakresie zwalczania przedawnionych tytułów egzekucyjnych. Pomoc prawnika może skutecznie uniemożliwić dochodzenie przez wierzyciela roszczeń o charakterze naturalnym.