Egzekucja z gospodarstwa rolnego

Egzekucja, a gospodarstwo rolne 

 W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi organ egzekucyjny w osobie komornika może prowadzić egzekucję ze wszystkich znanych mu źródeł dochodów oraz majątku dłużnika. Prawo to nie jest jednak nieograniczone, gdyż określone składniki majątku i dochodów dłużnika są wyłączone spod egzekucji. W niniejszym artykule zostaną umówione ograniczenia związane z egzekucją, której przedmiotem jest gospodarstwo rolne.

Geneza obowiązujących przepisów 

  Obecnie obowiązujący kodeks cywilny został uchwalony w warunkach społeczeństwa typowo rolniczego. Ze względu na ten fakt w ww. akcie prawnym w sposób dość szczegółowy uregulowane są stosunki prawne związane z rolnictwem. Gospodarstwo rolne jest szczególnego rodzaju składnikiem majątku, który podlega specjalnej ochronie. Przepisy kodeksu cywilnego określają rzeczy, które są wyłączone spod egzekucji. W tym katalogu znajdują się również składniki, które  mogą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego, w szczególności jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce. Celem tych regulacji jest zapewnienie dłużnikowi podstawowego źródła utrzymania. Nie można  bowiem dopuścić do sytuacji, aby dłużnik był pozbawiony podstawowych środków utrzymania. W przypadku gdy organ egzekucyjny naruszy swoje obowiązki zainteresowanemu przysługuje skarga, którą może sporządzić także w jego imieniu adwokat lub radca prawny.

Dodatkowa ochrona w postępowaniu egzekucyjnym

  Dodatkowo gospodarstwo rolne podlega ochronie w postępowaniu egzekucyjnym jako zorganizowana całość. Kodeks cywilny w tym zakresie nie zawiera szczegółowych regulacji w tej materii dlatego odsyła do rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie. Ustawa zawiera stosowne upoważnienie do wydania takiego aktu. Wykonując uprawnienie zawarte w kodeksie cywilnym Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to zastąpiło akt wykonawczy z 1996 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyłączne spod egzekucji są między innymi wchodzące w skład gospodarstwa rolnego podstawowe saldo zwierząt gospodarskich, czy też zapasy paszy i pszczółki. Z uwagi na powyższe uregulowania przed wszczęciem egzekucji, której przedmiotem  jest gospodarstwo rolne organ egzekucyjny  powinien określić składniki majątku, których egzekucja ta nie obejmie. Szczególna ochrona gospodarstwa rolnego jest uzasadniona i ma na celu umożliwienie dłużnikowi dalsze jego prowadzenie.

Nasza pomoc 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w sprawach egzekucyjnych. Dłużnik podobnie jak wierzyciel mają prawo do ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu.