Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Odrębności elektronicznego postępowania upominawczego 

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem odrębnym wyrażającym postęp w dziedzinie informatyzacji. To postępowanie jest przede wszystkim ułatwieniem dla powoda dochodzącego mniej skomplikowanych roszczeń. W postępowaniu tym można dochodzić wyłącznie zobowiązań, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu. Nie można dochodzić zatem wierzytelności, które stały się wymagalne wcześniej. W postępowaniach tych bez względu na wartość przedmiotu sporu oraz miejsce zamieszkania stron właściwy jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. W EPU pisma wnoszone przez powoda lub jego pełnomocnika muszą mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego zwykłym podpisem elektronicznym EPU lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Pozwany i jego pełnomocnik w EPU wnoszą pism co do zasady w wersji papierowej, mają też możliwość ich wnoszenia w wersji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem że wniesienie pisma w tej formie skutkuje, tym że kolejne pisma również muszą mieć formę dokumentu elektronicznego. Do pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie dołącza się pełnomocnictwa, a co za tym opłaty skarbowej od jego złożenia do akt sprawy, należy jednak to pełnomocnictwo dokładnie opisać. Podobnie ma się rzecz z dowodami, którym pomimo, że nie dołącza się do pozwu należy wskazać. W EPU powód jest zobowiązany do wskazania odpowiednio nr PESEL, NIP lub KRS pozwanego.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty 

W przypadku gdy Sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie zwyczajnym. Postanowienie w tym zakresie nie doręcza się pozwanemu. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy lex specialis do UPU stosuje się przepisy dotyczące postępowania upominawczego. Od nakazu wydanego w EPU pozwanemu przysługuje sprzeciw, do którego nie dołącza się jednak dowodów. Sprzeciw taki jest środkiem kasatoryjnym i w przypadku prawidłowego wniesienia nakaz traci moc, a Sąd wyznacza rozprawę. Sprzeciw w przeciwieństwie do zarzutów w postępowaniu nakazowym nie podlega opłacie sądowej, jako niewymieniony w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pismo to może sporządzić i wnieść w imieniu pozwanego również adwokat, bądź radca prawny.

Windykacja masowa 

Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym są najczęściej stosowaną formą w windykacji masowej. Z uwagi na ten fakt roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym często nie są zasadne. Pomimo tego zaniedbania procesowe w postaci niewniesienia sprzeciwu skutkują uprawomocnieniem tego orzeczenia, a tym samym pozbawiają stronę możliwości obrony przed niezawisłym sądem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej umów się na spotkanie z prawnikiem w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie bądź Przemyślu. Zapraszam do mojej Kancelarii.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus