Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Odrębności elektronicznego postępowania upominawczego 

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem odrębnym wyrażającym postęp w dziedzinie informatyzacji. To postępowanie jest przede wszystkim ułatwieniem dla powoda dochodzącego mniej skomplikowanych roszczeń. W postępowaniu tym można dochodzić wyłącznie zobowiązań, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu. Nie można dochodzić zatem wierzytelności, które stały się wymagalne wcześniej. W postępowaniach tych bez względu na wartość przedmiotu sporu oraz miejsce zamieszkania stron właściwy jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. W EPU pisma wnoszone przez powoda lub jego pełnomocnika muszą mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego zwykłym podpisem elektronicznym EPU lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Pozwany i jego pełnomocnik w EPU wnoszą pism co do zasady w wersji papierowej, mają też możliwość ich wnoszenia w wersji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem że wniesienie pisma w tej formie skutkuje, tym że kolejne pisma również muszą mieć formę dokumentu elektronicznego. Do pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie dołącza się pełnomocnictwa, a co za tym opłaty skarbowej od jego złożenia do akt sprawy, należy jednak to pełnomocnictwo dokładnie opisać. Podobnie ma się rzecz z dowodami, którym pomimo, że nie dołącza się do pozwu należy wskazać. W EPU powód jest zobowiązany do wskazania odpowiednio nr PESEL, NIP lub KRS pozwanego.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty 

W przypadku gdy Sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie zwyczajnym. Postanowienie w tym zakresie nie doręcza się pozwanemu. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy lex specialis do UPU stosuje się przepisy dotyczące postępowania upominawczego. Od nakazu wydanego w EPU pozwanemu przysługuje sprzeciw, do którego nie dołącza się jednak dowodów. Sprzeciw taki jest środkiem kasatoryjnym i w przypadku prawidłowego wniesienia nakaz traci moc, a Sąd wyznacza rozprawę. Sprzeciw w przeciwieństwie do zarzutów w postępowaniu nakazowym nie podlega opłacie sądowej, jako niewymieniony w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pismo to może sporządzić i wnieść w imieniu pozwanego również adwokat, bądź radca prawny.

Windykacja masowa 

Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym są najczęściej stosowaną formą w windykacji masowej. Z uwagi na ten fakt roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym często nie są zasadne. Pomimo tego zaniedbania procesowe w postaci niewniesienia sprzeciwu skutkują uprawomocnieniem tego orzeczenia, a tym samym pozbawiają stronę możliwości obrony przed niezawisłym sądem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej umów się na spotkanie z prawnikiem w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie bądź Przemyślu. Zapraszam do mojej Kancelarii.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus