Elektroniczne postępowanie upominawcze

Odrębności elektronicznego postępowania upominawczego 

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem odrębnym wyrażającym postęp w dziedzinie informatyzacji. To postępowanie jest przede wszystkim ułatwieniem dla powoda dochodzącego mniej skomplikowanych roszczeń. W postępowaniu tym można dochodzić wyłącznie zobowiązań, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu. Nie można dochodzić zatem wierzytelności, które stały się wymagalne wcześniej. W postępowaniach tych bez względu na wartość przedmiotu sporu oraz miejsce zamieszkania stron właściwy jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. W EPU pisma wnoszone przez powoda lub jego pełnomocnika muszą mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego zwykłym podpisem elektronicznym EPU lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Pozwany i jego pełnomocnik w EPU wnoszą pism co do zasady w wersji papierowej, mają też możliwość ich wnoszenia w wersji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem że wniesienie pisma w tej formie skutkuje, tym że kolejne pisma również muszą mieć formę dokumentu elektronicznego. Do pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie dołącza się pełnomocnictwa, a co za tym opłaty skarbowej od jego złożenia do akt sprawy, należy jednak to pełnomocnictwo dokładnie opisać. Podobnie ma się rzecz z dowodami, którym pomimo, że nie dołącza się do pozwu należy wskazać. W EPU powód jest zobowiązany do wskazania odpowiednio nr PESEL, NIP lub KRS pozwanego.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty 

W przypadku gdy Sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie zwyczajnym. Postanowienie w tym zakresie nie doręcza się pozwanemu. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy lex specialis do UPU stosuje się przepisy dotyczące postępowania upominawczego. Od nakazu wydanego w EPU pozwanemu przysługuje sprzeciw, do którego nie dołącza się jednak dowodów. Sprzeciw taki jest środkiem kasatoryjnym i w przypadku prawidłowego wniesienia nakaz traci moc, a Sąd wyznacza rozprawę. Sprzeciw w przeciwieństwie do zarzutów w postępowaniu nakazowym nie podlega opłacie sądowej, jako niewymieniony w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pismo to może sporządzić i wnieść w imieniu pozwanego również adwokat, bądź radca prawny.

Windykacja masowa 

Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym są najczęściej stosowaną formą w windykacji masowej. Z uwagi na ten fakt roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym często nie są zasadne. Pomimo tego zaniedbania procesowe w postaci niewniesienia sprzeciwu skutkują uprawomocnieniem tego orzeczenia, a tym samym pozbawiają stronę możliwości obrony przed niezawisłym sądem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej umów się na spotkanie z prawnikiem w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie bądź Przemyślu. Zapraszam do mojej Kancelarii.