Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń

Możliwości europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń 

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń pozwala na ograniczenie kosztów postępowania sądowego oraz uproszczenie rozstrzygania sporów transgranicznych o charakterze cywilnym, w przypadku gdy jedną ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terenie innego państwa Unii Europejskiej. Postępowanie to zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, którego przepisy zaczęły obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2009 r. Postępowanie to dotyczy roszczeń o malej wartości (wyłącznie do kwoty 2 000 euro). Postępowanie to może znaleźć zastosowanie do sporów wynikłym w obrocie półprofesjonalnym (Przedsiębiorca-Konsument) oraz profesjonalnym (Przedsiębiorca-Przedsiębiorca), nie znajduje natomiast zastosowania w obrocie obustronnie nieprofesjonalnym czyli pomiędzy dwoma Konsumentami. Postępowanie to jest przejawem dążenia wspólnot europejskich do dalszego zacieśniania współpracy w zakresie wymiary sprawiedliwości, zwłaszcza rozstrzygania spraw cywilnych.

Przebieg postępowania

W postępowaniu tym, co do zasady Sąd nie przeprowadza rozprawy, może to zrobić na wniosek stron jednak nie jest nim związany, bowiem jeżeli uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest koniecznego do rzetelnego rozpoznania sprawy może tego zaniechać. Pozew w EPSDR powinien być złożony na urzędowym formularzu, podobnie jak uzupełnienie pozwu w przypadku gdy Sąd do niego wezwie w związku z brakami formalnymi. Jeżeli Sąd stwierdzi, że sprawa nie może zostać rozpoznana w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń powód może wycofać powództwo w przeciwnym przypadku sprawa będzie rozpoznana w innym postępowaniu właściwym.  Pozew doręcza się pozwanemu najpóźniej w terminie 14 dni, który ma 30 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew, ewentualnie również pozwu wzajemnego. Sąd musi przesłać powodowi odpis odpowiedzi w terminie 14 dni. Ten rygoryzm zapewnia szybkość temu postępowaniu, bowiem oprócz stron również Sąd jest związany ściśle określonymi terminami. W postępowaniu tym, jeżeli Sąd tak postanowi świadkowie oraz strony składają zeznania na piśmie. Orzeczenia wydane w EPSDR jest uznawane w innych pastwach UE bez konieczności stwierdzenia ich wykonalności. W postępowaniu tym strony mogą być reprezentowane przez adwokatów lub radców prawnych.

Popularność postępowania 

Omawiane postępowanie znajduje zastosowanie, jednak nie jest to tak częste jak w przypadku postępowania upominawczego, czy nakazowego. Zajmuje się jednak również sprawami z tego zakresu. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do mojej Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku oraz Jarosławiu, możesz umówić się z Prawnikiem także w Przemyślu.