Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczególna ochrona wynagrodzenia za prace

Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy podlega szczególnego rodzaju ochronie. Wynika to z faktu, że kwoty uzyskane z tego tytułu są zwykle przeznaczane na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych pracownika. Sytuację, w którym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę są bardzo uciążliwe. Od wynagrodzenia pracownika co miesiąc są odprowadzane składka na FGŚP. Składka ta jest niewielka bowiem wynosi zaledwie 1/10 procenta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. W niektórych przypadkach pracodawca nie jest zobowiązany opłacać składek na ten fundusz. Fundusz ten działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Jakie świadczenie zostanie zaspokojone z Funduszu?

Nie jest jednak tak, że każde świadczenie związane ze stosunkiem pracy zostanie zaspokojone z FGŚP, a jedynie te które są wymienione w przepisach. Przede wszystkim pracownik może ubiegać się o wypłacenie 3 miesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu względem pracodawcy. Nie można zna zatem domagać się zapłaty wynagrodzenia za dłuższy okres. Wyniki to z faktu, że przedmiotowy fundusz ma przede wszystkim na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych pracownika. Nie w każdym jednak przypadku można się zwrócić do zaspokojenia przez fundusz należnego wynagrodzenia za pracę. Przede wszystkim dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy pracodawca nie dysponuje takimi środkami. Chodzi tutaj o niewypłacalność pracodawcy. Niewypłacalność pracodawcy jest zdefiniowana przez przedmiotowa ustawę, w szczególności jako data ogłoszenia upadłości, czy też data oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku dłużnika pozwalającego pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Jak starać się o wypłatę środków?

Zwrócenie się do FGŚP w celu wypłaty należnych pracownikom świadczeń jest zadaniem zarządcy masy upadłościowej. W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania może to być syndyk, likwidator lub nadzorca sądowy. Osoby te sporządzają wykaz uprawnionych do uzyskania kwot z ww. funduszu. Zbiorczy wykaz musi również zawierać opisane w ustawie załączniki. Pracownik może również złożyć indywidualny wniosek o wypłatę świadczenia jeżeli zarządca masy upadłościowej nie umieścił go w wykazie zbiorczym. Właściwym rzeczowo organem w tym zakresie jest Marszałek Województwa. Wniosek taki może sporządzić w imieniu uprawnionego również adwokat lub radca prawny.

Pomoc naszej Kancelarii w dochodzeniu roszczeń

Nasza Kancelaria zajmuje się postępowaniami upadłościowymi. W takich postępowaniach bardzo często dochodzi do sytuacji, że upadły nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Nasze siedziby znajdują się w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.