Gdy nie znasz miejsca zamieszkania strony

Obowiązek wskazania adresy zamieszkania pozwanego

Jak wiadomo w pozwie należy wskazać adres zamieszkania strony pozwanej. Bardzo często jednak powód nie zna adresu zamieszkania pozwanego lub adres ten jest nieaktualny. W przypadku niewskazania adresu zamieszkania pozwanego Sąd wezwie do uzupełnienia powyższego braku w ciągu 7 dni, a jeżeli powód nie wykonana dyspozycji takiego zobowiązania w przepisanym terminie Sąd zwróci pozew. Konsekwencję dla powoda będą takie jakby pozew nie został w ogóle wniesiony, a opłata sądowa zostanie zwrócona z urzędu. Warto jednak wystosować odpowiednie pismo do Sądu i wskazać numer rachunku bankowego, na który opłata ta ma zostać zwrócona. Sytuacja ta dotyczy przypadków gdy wnieśliśmy opłatę sądową naklejając na pozew znaczki opłaty sądowej o odpowiednim nominale.

Jak ustalić adres zamieszkania pozwanego? 

Aby ustalić aktualny adres zamieszkania powoda najlepiej zwrócić się do gminy, w której najprawdopodobniej mieszka pozwany, aby ta udzieliła informacji z rejestru mieszkańców pod jakim adresem pozwany jest zameldowany. Jeżeli nie wiemy, w której gminie zameldowany jest pozwany należy zwrócić się z takim zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Udostępniania Informacji o udzielenie informacji na temat zameldowania pozwanego. W obu przypadkach należy wykazać swój interes prawny w uzyskaniu wspomnianych wyżej informacji, w szczególności dołączyć umowę łączącą powoda z pozwanym, w szczególności jakikolwiek dokument potwierdzający, że pomiędzy powodem, a pozwanym toczy się proces. Należy jednak pamiętać, że zameldowanie nie jest równoznaczne z zamieszkiwaniem, dlatego informację z właściwych rejestrów chociaż przydatne, mogą być podważone przez drugą stronę.

Doręczenie pozwu 

W pozwie należy podać adres zamieszkania pozwanego, z uwagi na fakt, iż Sąd musi doręczyć drugiej stronie odpis pozwu, który powód dołącza do pozwu. Pozwany musi wiedzieć, że toczy się przeciwko nie mu postępowanie cywilne oraz jakie zarzuty sformułował powód. Te same zasady dotyczą postępowania nieprocesowego, gdzie wnioskodawca musi wskazać zainteresowanych, inaczej uczestników postępowania.

Pomoc adwokata lub radcy prawnego 

Jeżeli nie znasz adresu osoby przeciwko której chciałbyś wytoczyć powództwo lub adresu uczestników postępowania nieprocesowego najlepiej powierzyć to zadanie adwokatowi bądź radcy prawnego. Prawnik przeprowadzi postępowanie wstępne, którego celem będzie ustalenie adresu zamieszkania strony, bądź Uczestnika i gdy uzyska potrzebne informacje skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Kancelarię Pani mec. J. Orłowskiej-Pączek znajdują się w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku.