Immunitet dyplomatyczny w sprawach cywilnych

Kogo dotyczy immunitet dyplomatyczny? 

 Niektóre osoby nie mogą być pozwane. Oznacza to, że pozew przeciwko takiej osobie zostanie odrzucony, a w niektórych sytuacjach postępowanie zakończy się umorzeniem. Ten drugi przypadek dotyczy sytuacji gdy pozwany nabędzie immunitet dopiero po wszczęciu postępowania. Do kategorii takich osób należą podmioty posiadając immunitet dyplomatyczny i konsularny. Posiadanie takiego immunitetu przez stronę pozwaną stanowi negatywną przesłankę procesową. Nie dotyczy to natomiast możliwości występowania przez takie osoby po stronie powodowej. Analogiczne zasady obowiązują również w postępowaniu nieprocesowym oraz zabezpieczającym. Przepisy w tym zakresie są wyrazem implementacji prawa międzynarodowego, między innymi konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych.

Jaki jest katalog podmiotowy immunitetu? 

  Z immunitetu dyplomatycznego korzystają przede wszystkich szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych obcych państw, np. ambasadorzy czy posłowie. Warunkiem jest tutaj to, aby zostali oni we właściwym trybie uwierzytelnieni. Dodatkowo immunitetem tym objęty jest również personel dyplomatyczny, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny, a także inne osoby jeżeli wynika to z ustawy, prawa lub zwyczaju międzynarodowego, np. przedstawiciele misji specjalnych. Immunitet ten rozciąga się także na członków rodzin ww. osób uprawnionych. Immunitetem dyplomatycznym na terenie Polski, bez względu na sprawowane funkcje nie są objęci obywatele polscy. Immunitet ten jest również ograniczony przedmiotowo, w szczególności nie dotyczy spraw dotyczących wykonywania działalności gospodarczej niezwiązanej z pełnionymi funkcjami urzędowymi. W przypadku wątpliwość w tym zakresie można skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Immunitet konsularny, a dyplomatyczny, czym są? 

  Immunitet konsularny ma podobny charakter jak immunitet dyplomatyczny. Immunitetem tym objęte są osoby pełniące funkcje konsularne, np. ambasador. Bez znaczenia jest tutaj obywatelstwo posiadane przez taką osobę. Dodatkowo immunitet ten obejmuje; w szczególności  pracowników administracji i obsługi technicznej urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych pod warunkiem, że nie posiadają obywatelstwa polskiego. Immunitet ten nie znajduje zastosowania w przypadku spraw, które dotyczą sporów wynikłych z umowy zawartej przez osobę korzystająca z przedmiotowego immunitetu wyraźnie w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa wysyłającego, np. umowa zakupu samochodu, który ma być używany wyłącznie w celach prywatnych.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie doradza także w sprawach immunitetu dyplomatycznego i konsularnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.