Interwenient

Rodzaje interwencji procesowej w procedurze cywilnej 

W postępowaniu cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje interwencji procesowej. Pierwszy z nich zwany interwencją główną zdefiniowaną w art. 75 kodeksu postępowania cywilnego oraz interwencję uboczną zdefiniowaną w art. 76 powołanego aktu prawnego. Interwenient główny przyłącza się do postępowania cywilnego toczącego się pomiędzy dwoma podmiotami w celu dochodzenia praw lub rzeczy będących przedmiotem sporu pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Dla przykładu w postępowaniu o ustalenie własności rzeczy interwenient oboczny podnosi, że rzecz nie należy ani do powoda, ani do pozwanego lecz jest właśnie jego własnością. Interwent uboczny jest zatem kolejnym powodem w sprawie, nie jest to jednak uczestnictwo typowe, bowiem interesy powodów są w tym przypadku sprzeczne. W doktrynie to uczestnictwo nazywane jest współuczestnictwem konkurencyjnym. Interwencję główną można wytoczyć dopiero w chwili zawiśnięcia przed Sądem sporu głównego, natomiast graniczny termin na przyłączenie się interwenta głównego do toczącego się postępowania wyznacza zamknięcie rozprawy.

Interwencja uboczna 

Inaczej jest w przypadku interwencji ubocznej. Interwenient oboczny ma niejako pomóc jednej ze stron, z uwagi na fakt, że wygranie przez nią procesu leży w również w jego interesie. Dla przykładu interwenientem uboczny będzie sprawca szkody w sporze pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń, a poszkodowanym o należne odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego. Jeżeli sprawca z jakiś przyczyn (znajdowanie się w stanie nietrzeźwości w chwili wypadku, który spowodował szkodę) będzie zobowiązany do świadczenia regresowego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń w przypadku wypłacenia odszkodowania przez tę instytucje poszkodowanemu w jego interesie będzie to, aby w postępowaniu ustalić, iż to nie on spowodował wypadek, a w konsekwencji do oddalenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi, u którego się ubezpieczył z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza podjazdu mechanicznego. Interwencję uboczną w przypadku opowiedzenia się po stronie powoda można zgłosić już w chwili wytoczenia powództwa, a w przypadku występowania po stronie pozwanego od dnia doręczenia odpisu pozwu. Ostateczny termin na przyłączenie się w charakterze interwenta ubocznego do postępowania zakreśla moment zamknięcia rozprawy przed Sądem II instancji.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym 

Radcy prawny oraz adwokaci mogą reprezentować zarówno strony postępowania, w tym interwenienta głównego jaki i osoby mające status interwenienta ubocznego. Jako radca prawny jestem osobą uprawnioną do zawodowego zastępowania tych podmiotów przed Sądami wszystkich instancji. Swoją praktykę prowadzę na terenie Jarosławia, Przeworska, Rzeszowa oraz Przemyśla.