Jak dłużnik może się bronić?

Pomoc dla dłużników

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Obrona przed wierzycielami

Wierzyciele oraz firmy windykacyjne często stosują podstępne metody w celu egzekucji przedawnionych lub nienależnych zobowiązań. W wezwaniach do zapłaty często wprowadzają dłużników w błąd co do stanu prawnego. Działania te czasami wynikają z niewiedzy, niekiedy jednak celowo wprowadzają w błąd. Dotyczy to, w szczególności informacji dotyczących przedawnionych wierzytelności, firmy windykacyjne za wszelką cenę chcą aby dłużnik spłacił zobowiązanie. Jednak przedawnienie jest często ratunkiem dla dłużnika. Gdy wierzytelność uległa przedawnieniu wierzyciel nie może dochodzić jej w drodze państwowego przymusu.

Powództwo wierzyciela 

Wierzyciel może oczywiście wytoczyć przeciwko dłużnikowi powództwo, ale jeżeli dłużnik zgłosi odpowiedni zarzut powództwo takie zostanie oddalone, a wierzyciel obciążony niemałymi kosztami procesu. Jeżeli masz wątpliwość co do tego, czy Twój dług uległ przedawnieniu zasięgnij opinii radcy prawnego bądź adwokata, który po dokonaniu analizy Twojej sprawy, w szczególności wszelkiej dokumentacji związanej z zadłużeniem określi Twoje szansę w sporze z wierzycielem. Może również być tak, że pismo sporządzone przez Prawnika, a skierowane do wierzyciela skutecznie zniechęci wierzyciela do dochodzenia niezasadnych roszczeń.

Uznanie długu

Pamiętajmy, przed kontaktem z Prawnikiem nie należy uznawać długu. Działania firm windykacyjnej są ukierunkowane na uznanie długu przez dłużnika, a wówczas zarzut przedawnienia nie będzie skuteczny. Za uznanie długu uważa się również zgodę dłużnika na rozłożenie na raty zobowiązania. Firmy windykacyjne nagrywają rozmowy telefoniczne, a uznanie wierzytelności w formie ustnej jest również wiążące.

Rozłożenie długu na raty 

Ratunkiem dla dłużnika może być również rozłożenie zobowiązania na raty w trybie art. 329 k.p.c. przez Sąd. W takiej sytuacji dłużnika nie obciążają dodatkowe odsetki związane z opóźnieniem w spłacie zobowiązania.

Upadłość konsumencka

W przypadku gdy nie kwestionujemy wysokości i istnienia zobowiązań, a staliśmy się niewypłacalni najlepszym, rozwiązaniem jest natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pomoc Kancelarii

W naszej Kancelarii dłużnik otrzyma pomoc, a przy ustalaniu wysokości stawek będzie uwzględniana jego trudna sytuacja materialna, możliwe jest również ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego z urzędu. Nasze Kancelarię znajdują się w Jarosławiu, w Domu Towarowym Globus, w Przeworsku, w Domu Rzemiosła oraz w Rzeszowie, w Izbie rzemieślniczej, obok oddziału ZUS.