Jak wykazać wysokość szkody?

Ciężar dowodu w zakresie wysokości szkody  

Zgodnie z ogólną normą zawartą w art. 6 kodeksu cywilnego to na powodzie ciąży ciężar udowodnienia  faktów na podstawie których opiera swoje roszenie. Nie zawsze jest to łatwe. Bardzo często jest wręcz przeciwnie i wykazanie wysokości szkody wymaga dużej wiedzy technicznej i udziału specjalisty. W niektórych sytuacjach wystarczające jest powołanie rzeczoznawcy majątkowego. Najtrudniejszym zadaniem zwykle jest udowodnienie utraconych przez poszkodowanego korzyści. Jest tak dlatego gdyż szkoda o takim charakterze ma mniej lub bardziej charakter hipotetyczny dotyczy bowiem dochodów, które zdaniem poszkodowanego uzyskałby gdyby nie działanie sprawcy.

Praktyka prawników w USA

W Stanach Zjednoczonych bardzo często prawnicy są również specjalistami z innej, pozaprawnej dziedziny wiedzy takiej jak medycyna czy budownictwo. Takie przygotowanie umożliwia takim prawnikom wszechstronne rozumienie toczącego się postępowania, co zapewnia należytą specjalizację. Jest to ciekawy model kształcenia który powinien również być zaimplementowany do polskich realiów.

Jak wykazać wysokość szkody?

W pozwie powinny się znaleźć szczegółowe wyliczenia dotyczące wysokości powstałej szkody oraz utraconych korzyści oparte na materiale dowodowym. Bardzo często konieczne jest także powołanie w treści pozwu wiedzy specjalistycznej. Żądania powoda powinny być jednak formułowane w sposób prosty i przejrzysty, a informacje techniczne przełożone na język, który będzie w stanie zrozumieć osobą nie będąca specjalistą w danej dziedzinie. Powód może również wnosić, aby powołać na świadka osobę, która sporządziła dokumentację techniczną, taką jak operat szacunkowy na okoliczność jego treści. W takim przypadku gdy Sąd uwzględni żądanie powoda w tym zakresie taki specjalista zostanie przesłuchany i będzie mógł wyjaśnić treść swoich opinii. W przypadku powstania wątpliwości lub gdy druga strona procesu tego żąda może być również powołany biegły sądowy. Taka osoba nie jest związaną z żadną ze stron, gdyż działa na zlecenie Sądu. Nie mniej jednak w niektórych sprawach najlepiej, aby  odpowiednio się przygotować jeszcze przed wszczęciem procedury sądowej zasięgnąć opinii specjalisty. Z wiedzy takiego specjalisty może korzystać również adwokat lub radca prawny.

Współpraca Kancelarii ze specjalistami z różnych dziedzin wiedzy

Nasza Kancelaria w miarę możliwości współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi oraz innymi specjalistami. Osoby takie stanowią istotną pomoc w toczących się postępowaniach, w szczególności wyjaśniają treść opinii sporządzonych przez biegłych lub zgłaszają zastrzeżenia do tych opinii. Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Spotkanie można umówić telefonicznie.