Jurysdykcja po Brexicie

Czym jest jurysdykcja?

Jurysdykcja określa, którego państwa Sąd jest właściwy do rozpoznania danej sprawy. Zasady jurysdykcji krajowej określone są w kodeksie postępowania cywilnego, jednak pierwszeństwo mają w tym przypadku umowy międzynarodowe, dwustronne i wielostronne, które kompleksowo regulują zasady jurysdykcji, aby wykluczyć sytuację, że Sądy dwóch państw będą miały jurysdykcję w danej sprawie.

Co zmienił Brexit?

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej związanych z tym krajem znajduje zastosowanie Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona w Hadze 19 października 1996 r. (Dz. U. 2010 nr 172 poz. 1158), która zastąpiła w stosunku do Wielkiej Brytanii normy prawa unijnego, tj. rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Zasadą przyjętą w ww. konwencji jest ustalenie jurysdykcji według państwa miejsca pobytu dziecka.

Co to oznacza? 

Oznacza to, że jeżeli dziecko przebywa w Polsce to wszelkie postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, np. w sprawy o ustalenia miejsca pobytu dziecka, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także sposobu wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem będą prowadzone przed Sądem miejsca pobytu dziecka. Jeżeli dziecko przebywa w Wielkiej Brytanii to Sąd w Wielkiej Brytanii rozstrzygnie sprawę, a nie Sąd polski, nawet gdy dziecko i jego rodzice są obywatelami Polski.

Wyjątki od reguły

Zgodnie jednak z art. 9 ust. 1 ww. konwencji Sąd polski może zwrócić się do Sądu miejsca pobytu dziecka (Wielkiej Brytanii) bezpośrednio lub przy pomocy organu centralnego o przejęcie jurysdykcji w sprawie z uwagi na okoliczność, iż jest On w stanie lepiej ocenić dobro dziecka.   Warunkiem jest jednak to, aby sprawa miała związek z Polską. Przesłanki określające związek sprawy z Polską określa art. 8 ust. 2 ww. konwencji. Trzeba spełnić przynajmniej jedną przesłankę, aby przejęcie jurysdykcji było w ogóle możliwe. Do przesłanek tych należy posiadanie przez dziecko obywatelstwa polskiego lub posiadanie przez dziecko majątku w Polsce. Oczywiście analogiczne uregulowania obowiązują w odwrotnej sytuacji, gdy dziecko przebywa w Polsce, a sprawa ma zostać rozpoznana w Wielkiej Brytanii.

Twoje dziecko przebywa za granicą, a chcesz żeby Twoja sprawa została rozpatrzona w Polsce?

W takim przypadku musisz zwrócić się do Sądu w Wielkiej Brytanii, aby ten wyraził zgodę na przejęcie jurysdykcji przez Sąd w Polsce. Możesz też poprosić Sąd w Polsce, aby to On zwrócił się do Sądu Wielkiej Brytanii o taką zgodę. Wniosek swój musisz uzasadnić. Musisz przekonać polski Sąd, że to On jest w stanie lepiej ocenić sprawę niż w Sąd w Wielkiej Brytanii. Sąd Polski będzie również właściwy, gdy chodzi o sprawę niecierpiąca zwłoki, np. koniecznośc uzyskania zgody na leczenie dziecka. Najlepiej w tego rodzaju sprawach zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego. Zajmujemy się tego rodzaju sprawami, więc jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 724 046 783 lub napisz maila. Dane znajdziesz tutaj. Zespół radców naszej Kancelarii może poprowadzić Twoją sprawę.