Kasacja

Czym jest kasacja? 

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnych wyroków Sądu II instancji. Kasacja służy również na orzeczenia nie będące wyrokami, lecz postanowieniami kończącymi sprawę takimi jak postanowienie  o umorzeniu postępowania, czy odrzuceniu pozwu. Kasacja nie wstrzymuje wykonania prawomocnego wyroku Sądu w przeciwieństwie np. do apelacji. W związku z tym faktem wyrokowi Sądu II instancji można nadać klauzulę wykonalności uprawniającą do prowadzenia egzekucji. Strona wnosząca kasacje może jednak złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania ww. orzeczenia. Wstrzymanie orzeczenia jest jednak możliwe w takiej sytuacji tylko wówczas gdy stronie tej groziłaby niepowetowana szkoda. Jest to zatem wyjątek w zakresie prawomocności wyroku Sądu II Instancji dlatego wymaga złożenia ww. wniosku przez stronę zainteresowana. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sąd II instancji. W praktyce bardzo rzadko wstrzymywana jest wykonalność takich wyroków.

Kto może sporządzić kasację?

Skargę kasacyjną musi sporządzić prawnik posiadający pełne uprawnienia korporacyjne, tj. wpisany na listę adwokatów lub radców prawnych. Skargi takiej nie może sporządzić aplikant, czy prawnik bez uprawnień korporacyjnych. Dokumentu tego nie może również sporządzić sam zainteresowany. Wynika to z faktu, że skarga kasacyjna należy to jednych z najbardziej skomplikowanych i wymagających sporej wiedzy pism procesowych. Również z uwagi na ten fakt ustawodawca przewidział relatywnie długi termin na wniesienie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia wynosi on bowiem, aż dwa miesiące od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd II instancji nie sporządza uzasadnienia wyroku z urzędu w przypadku gdy apelacja została oddalona, a wyrok Sądu I instancji podtrzymany w mocy. W takim przypadku strona zainteresowana złożeniem apelacji musi złożyć wniosek nie tylko o doręczenie tego wyroku z uzasadnieniem, ale również sporządzenie uzasadnienia. Trudno sobie wyobrazić natomiast, aby strona wniosła kasację bez zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem Sądu. Sporządzenie takiego pisma w takiej sytuacji byłoby bardzo utrudnione ze względu na brak możliwości ustosunkowania się do argumentów Sądu.

Kiedy przysługuje kasacja? 

Kasacja nie przysługuje w każdego rodzaju sprawie. Co do zasady czynnikiem określającym możliwość wniesienia skargi kasacyjnej jest wartość przedmiotu sporu. W niektórych natomiast przypadkach kasacja przysługuje bez względu na wartość dochodzonego roszczenia (np. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych). Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Radca prawny może sporządzić kasację oraz reprezentować strony w postępowaniu kasacyjnym.