Kiedy Sąd stosuje prawo obce?

Wyjątek od stosowania przez Sąd polskiego prawa 

Zasada polskiego systemu prawnego jest co oczywiste stosowanie na potrzeby rozstrzygnięcia danej konkretnej sprawy prawa polskiego. Zasada ta generalnie nie doznaje wyjątków w zakresie prawa procesowego, jednak w zakresie prawa materialnego zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego Sąd ustala i stosuje prawo obce z urzędu. Nie budzi wątpliwość, że przepis ten nakłada na Sąd obowiązek aktywności w tym zakresie. Strona oczywiście może podnosić treść prawa obcego znajdującego zastosowanie w sprawie jak i też je interpretować, jednak nie jest to jej obowiązkiem, a w konsekwencji brak jej aktywności tym zakresie nie może rodzić negatywnych skutków.

Ustalenie treści prawa obcego 

Ustalenie treści prawa obcego, czy też obcej praktyki sądowej nie jest zadaniem łatwym. Sąd powinien w pierwszej kolejności powołać biegłego w zakresie prawa obcego, czyli de fakto prawnika specjalizującego  się w prawie krajowym innego państwa. Jest to wyjątek od reguły Iura novit curia, z której w sposób pośredni wynika, że Sąd nie może powołać biegłego na okoliczność treści prawa.  Sąd ma również możliwość zwrócenia  się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu prawa obcego, czy też wyjaśnienia obcej praktyki sądowej.  Katalog środków na podstawie których Sąd może ustalić treść prawa obcego nie jest jednak zamknięty, w szczególności Sąd może korzystać z tekstów aktów prawnych zamieszczonych na stronach internetowych zwłaszcza gdy biegle zna język, w którym sporządzony jest tekst prawa obcego, znajdują tutaj bowiem ogólne zastosowanie właściwe dla polskiej procedury cywilnej.

Pomoc prawnika zagranicznego 

W przypadku gdy w danej sprawie zachodzi potrzeba zastosowania prawa obcego możemy zwrócić się do prawnika zagranicznego znającego treść takiego prawa. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku prawa obcego to Sąd jest zobowiązany do aktywności dlatego powierzenie sprawy polskiemu adwokatowi, bądź radcy prawnemu również nie jest błędem. W swojej praktyce zajmuje się sprawami, w których zastosowanie znajduje prawo obce. Są to zwykle sprawy cechujące się przymiotem wysokiego stopnia skomplikowania i zawiłości. Jeżeli chciałbyś, aby moja Kancelaria zajęła się Twoją sprawą, możesz zgłosić się do biura w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.

Podsumowanie zasad dotyczących zastosowania prawa obcego 

  Podsumowując zgodnie z polskim porządkiem prawnym istnieje możliwość, aby Sąd orzekał na podstawie prawa krajowego obowiązującego na terenie innego państwa. W takim przypadku Sąd w granicach prawa wszystkimi dostępnymi środkami stara się ustalić treść tego prawa, może w tym celu w szczególność powołać biegłego lub zwrócić się o udzielenie stosowanym informacji do Ministra Sprawiedliwości.