Kiedy Sąd stosuje prawo obce?

  Zasada polskiego systemu prawnego jest co oczywiste stosowanie na potrzeby rozstrzygnięcia danej konkretnej sprawy prawa polskiego. Zasada ta generalnie nie doznaje wyjątków w zakresie prawa procesowego, jednak w zakresie prawa materialnego zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego Sąd ustala i stosuje prawo obce z urzędu. Nie budzi wątpliwość, że przepis ten nakłada na Sąd obowiązek aktywności w tym zakresie. Strona oczywiście może podnosić treść prawa obcego znajdującego zastosowanie w sprawie jak i też je interpretować, jednak nie jest to jej obowiązkiem, a w konsekwencji brak jej aktywności tym zakresie nie może rodzić negatywnych skutków.

  Ustalenie treści prawa obcego, czy też obcej praktyki sądowej jest zadaniem łatwym. Sąd powinien w pierwszej kolejności powołać biegłego w zakresie prawa obcego, czyli de fakto prawnika specjalizującego  się w prawie krajowym innego państwa. Jest to wyjątek od reguły Iura novit curia, z której w sposób pośredni wynika, że Sąd nie może powołać biegłego na okoliczność treści prawa.  Sad ma również możliwość zwrócenia  się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu prawa obcego, czy też wyjaśnienia obcej praktyki sądowej.  Katalog środków na podstawie których Sąd może ustalić treść prawa obcego nie jest jednak zamknięty, w szczególności Sąd może korzystać z tekstów aktów prawnych zamieszczonych na stronach internetowych zwłaszcza gdy biegle zna język, w którym sporządzony jest tekst prawa obcego, znajdują tutaj bowiem ogólne zastosowanie właściwe dla polskiej procedury cywilnej.

  W przypadku gdy w danej sprawie zachodzi potrzeba zastosowania prawa obcego możemy zwrócić się do prawnika zagranicznego znającego treść takiego prawa. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku prawa obcego to Sąd jest zobowiązany do aktywności dlatego powierzenie sprawy polskiemu adwokatowi, bądź radcy prawnemu również nie jest błędem. W swojej praktyce zajmuje się sprawami, w których zastosowanie znajduje prawo obce. Są to zwykle sprawy cechujące się przymiotem wysokiego stopnia skomplikowania i zawiłości. Jeżeli chciałbyś, aby moja Kancelaria zajęła się Twoją sprawą, możesz zgłosić się do biura w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.

  Podsumowując zgodnie z polskim porządkiem prawnym istnieje możliwość, aby Sąd orzekał na podstawie prawa krajowego obowiązującego na terenie innego państwa. W takim przypadku Sąd w granicach prawa wszystkimi dostępnymi środkami stara się ustalić treść tego prawa, może w tym celu w szczególność powołać biegłego lub zwrócić się o udzielenie stosowanym informacji do Ministra Sprawiedliwości.